-->

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Ι.Γ.Μ.Ε. (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

Το Ι.Γ.Μ.Ε.  (νυν ΕΑΓΜΕ) είναι  εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και αποτελεί τον επίσημο Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών, ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του Νόμο (Ν. 272/1976) Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών), «έχει ως σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας και την έρευνα του υπογείου πλούτου αυτής, εκτός των υδρογονανθράκων, προς τούτο δε προβαίνει σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες, δια των υπηρεσιών του ή με ανάθεση σε τρίτους».

Με την με Αριθμ. 25200 απόφαση "Συγχώνευση φορέων εποπτευομένων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α" (ΦΕΚ 2612/8-11-2011), το ΙΓΜΕ μετονομάζεται σε Ι.Γ.Μ.Ε.Μ (Ινστιτούτο Γεωλογικών, Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών), συγχωνεύεται και απορροφάται από το ΕΚΠΑΑ το οποίο επίσης μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Με την υπ. αρθ. Αριθµ. 12935/24.06.2015 απόφαση ΥΠΑΠΕΝ και Οικονομικών, επαναστήνεται το ΙΓΜΕ. 

Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονοµασία του Ε.Κ.Β.Α.Α

Με τον Ν. 4602/2019 το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) μετονομάζεται σε Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α45, 9.3.2019)
 
Σήμερα ο ρόλος του Ι.Γ.Μ.Ε.έχει διευρυνθεί πέραν της έρευνας κι αξιολόγησης των ορυκτών πρώτων υλών, σε θέματα τεχνικής γεωλογίας που αφορούν την επικινδυνότητα από τις φυσικές καταστροφές,σε θέματα γεωχημίας που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση και βάσει του Ιδρυτικού του Νόμου, το Ι.Γ.Μ.Ε. :

1. Εκτελεί χρέη Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, σκοπός της οποίας είναι η αποτύπωση - καταγραφή και τελικά η γνώση της βασικής γεωλογικής δομής της χώρας, με χαρτογραφήσεις, γεωχημεία, γεωφυσική, τηλεπισκόπηση, βάσεις γεωεπιστημονικών δεδομένων κ.α.

2. Γνωμοδοτεί όσον αφορά τον έλεγχο και τη λειτουργία μεταλλείων, τη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων και ιαματικών φυσικών πόρων όπως και για την αδειοδότηση των εμφιαλωμένων νερών..

3.Αναδεικνύει και αξιολογεί τους ορυκτούς φυσικούς πόρους (κοιτάσματα - πετρώματα) της χώρας.

4. Συμβάλλει στον εντοπισμό και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας με την εκτέλεση μελετών και έργων υδρογεωλογίας.

5. Ερευνά, εντοπίζει, μελετά, αξιολογεί και συμβάλλει στην αξιοποίηση των εγχώριων γεωθερμικών πεδίων και γενικότερα των ενεργειακών πρώτων υλών.

6. Εκπονεί μελέτες για την επίλυση γεωτεχνικών προβλημάτων και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων (κατολισθήσεων, σεισμών κ.α.), καθώς και για την κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη.

7. Δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και οικονομοτεχνικής αξιολόγησης πετρωμάτων και ορυκτών.