-->

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων


Η νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σε αδρές γραμμές περιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 •  Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για τη προστασία του περιβάλλοντος» (σχετικά άρθρα 1 & 2 του νόμου). 
 • Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), σύμφωνα με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ε.Ε.
 • Ν. 4014/2011  Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος
 • Ν. 4042/2012  Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ  κλπ. [στο άρθρο 52 παρ. 6 έχει τροποποιηθεί το άρθρο 182 του Ν.4001/2011 και στο Άρθρο 63 έχουμε ρύθμιση των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας]
 • ΠΔ 148/2009  Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ
 • N. 3937/2011 (ΦΕΚ/Α 60/31.03.2011) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
 • Κ.Υ.Α. 69269/5387/15-10-1990 (Φ.Ε.Κ. 678/25- 10-1990/Τ.Β’) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» [τα άρθρα 4 και 5 καταργήθηκαν με την επόμενη ΥΑ του ΥΠΕΚΑ]
 • Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/05-08-2002 (ΦΕΚ 1022/05.08.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του Ν. 3010/02  [καταργήθηκε με την επόμενη ΥΑ του ΥΠΕΚΑ, συνεπώς αμφότερες οι ΥΑ 15393 και 69269 αναφέρονται για ιστορικούς λόγους]
 • ΥΑ 1958/13.01.2012   Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011) και η ΥΑ με αρ. 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12. Επισης η ΔΙΠΑ οικ.37674/2016 (ΦΕΚ B 2471/2016) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΥΠ 1958.
 • YA οικ. 48963/5.10.2012 Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης  (Β΄ 21), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
 • YA 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09.04.12 )  Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις  Α.Ε.Π.Ο.  ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης
 • Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 (Φ.Ε.Κ. 332/20-3-2003/Τ.Β’).«Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π. Π. Ε. Α.) και εκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε. Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. 
 •  Δ10/Φ68/οικ.4437 08/03/2001. Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης (άρθρο 7 παρ. 1 εδαφ. β Ν.2837/2000) και η Δ10/Β/Φ68/οικ 9725/2842 τροποποίηση αυτής. 
 •  Εγκύκλιος Δ10-Β/Φ68/οικ.26054/15-12-1997 «Εγγυητικές επιστολές για αποκατάσταση περιβάλλοντος».
 • Υπ. Απ. Αριθμ. 46294/ (ΦΕΚ 2001 Β/14.08.2012 ) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του Παραρτήματος V, της υπ’ αρ. Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21).
 •  Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)
ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΕΚΚ

ΕΠΙΣΗΣ: