-->

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Περιβαλλοντική αποκατάσταση ανενεργών λατομείων του Ν. Αττικής

Η διεθνής πρακτική και τεχνογνωσία που υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλά και παγκοσμίως), παρέχει βιώσιμα παραδείγματα αποκατάστασης, με νέες χρήσεις, συνδυάζοντας την Αποκατάσταση του Ανενεργού Λατομείου με Νέες Καινοτόμες Χρήσεις, οι οποίες παράγουν νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. 


Μια πρόταση αξιοποίησης των Ανενεργών Λατομείων είναι η σταδιακή μετάλλαξη τους σε θεματικά πάρκα διαφόρων χρήσεων με ιδιαίτερο βάρος στην αναψυχή–ψυχαγωγία–περιβάλλον-πολιτισμός-αθλητισμός.

Τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή ενός μοντέλου Αξιοποίησης και Ανάδειξης των ανενεργών Λατομείων είναι :
  • Η κύρωση της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Τοπίου
  • Ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός
  • Η αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
  • Η διατήρηση της Βιοποικιλότητας
  • Ο Εναλλακτικός Τουρισμός και ιδιαίτερα η Μεταλλευτική Περιήγηση
  • Τα Θεματικά Πάρκα
Στο σύνολό τους σχεδόν, μετά την διακοπή των εξορύξεων, τα μη αποκατεστημένα λατομεία οδήγησαν σε μεγάλα Οικολογικά Αποτυπώματα, με κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Το Νομοθετικό Πλαίσιο δεν προέβλεπε συγκεκριμένες λύσεις ενώ αργότερα σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία, η ευθύνη των Ανενεργών Λατομείων περιήλθε στα Δασαρχεία, ή άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, που κατέτασσαν τους χώρους των Λατομείων, σε αναδασωτέες περιοχές. Η ευθύνη των φορέων ήταν εκτός των άλλων η σύνταξη μελετών Αποκατάστασης και Αναδάσωσης. Ελάχιστα από αυτά, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Inactive quarry in attica GreeceΕιδικότερα για το Νομό Αττικής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου των ανενεργών λατομείων  γίνεται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ν. 2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», άρθρο 25 ΦΕΚ 207) κατ’ εφαρμογήν της Απόφασης του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με αρθ. 15420/3278/2000 (ΦΕΚ 783) «διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 18217/12-10-2002 απόφαση (ΦΕΚ 1204Β).

Συνεπώς, φορέας αποκατάστασης του περιβάλλοντος όλων των ανενεργών λατομείων του Νομού Αττικής καθίσταται ο Οργανισμός Αθήνας, ο οποίος αναθέτει την αποκατάσταση με σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας στους φορείς εκτέλεσης των μεγάλων δημοσίων έργων της Αττικής και στον ΕΣΔΚΝΑ με την σύμπραξη του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ.

Οπως προκύπτει μάλιστα από το άρθρο 7 παρ.3 του  ΠΔ [ΦΕΚ 187/ Δ/ 16.6.2011] «Περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων» ειδικά για την περιοχή που αυτό ρυθμίζει: "Όλα τα λατομεία τα κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, χαρακτηρίζονται ως ανενεργά. Επιβάλλεται μόνο η αποκατάσταση δίχως εξόρυξη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων. Τα λατομεία αυτά οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από τηνημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος"


ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ν.2742/99 (ΦΕΚ207/Α/7-10-99) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» άρθρο 25 : «Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων στο Ν. Αττικής».
Υπ. αριθμ. 15420/3278/14-6-2000 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 783/Β/23-6-2000), καθώς και η τροποποίηση αυτής με αρ. 18217/12-10-2002 απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 1204/ Β/ 17-9-2002) «Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων Νομού Αττικής»
ΠΔ [ΦΕΚ 187/ Δ/ 16.6.2011] «Περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισίων»