-->

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Αδειες δόμησης εντός Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων


Σύμφωνα με τροπολογία που εισήχθη στο Δασικό Νομοσχέδιο, το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής :

 «1. α. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-05-2011 Β’ 1227) ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 158 του παρόντος νόμου, από την αρμόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν.4030/ 2011 (Α’249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου.

 β. Η άδεια δόμησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόμησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν.4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν.4030/2011, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι μελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόμησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23-05-2011, Β’1227) εντός μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών.

 δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόμησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές δόμησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αριθμ. 299/16-01-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 57Β), ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης. 

2. Οι ως άνω έγκριση και άδεια δόμησης δύναται να χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων του από 24-05-1985 Προεδρικού Διατάγματος (Δ’ 270) ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος.» 

Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, οι παραπάνω διατάξεις εναρμονίζουν τον μεταλλευτικό κώδικα με την πολεοδομική νομοθεσία ώστε η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια Υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόμησης κατά την έννοια του ν. 4030/2011 (Α’ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ή λατομικών ορυκτών εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου, ενώ για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης, αλλά αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού περί της στατικής επάρκειας αυτών. 

Η άδεια δόμησης ωστόσο χορηγείται από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, ως ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Με τον παραπάνω τρόπο διασφαλίζεται επιπλέον η διαδικασία, αφού μέρος των μελετών που κατατίθενται για την χορήγηση της άδειας δόμησης θα πρέπει να φέρουν θεώρηση και της αρμόδιας Υπηρεσίας που χορήγησε την έγκριση δόμησης. Περαιτέρω, καθορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των εργασιών δόμησης ως προς την ορθή εφαρμογή και τήρησης των μελετών, σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόμησης είναι οι ελεγκτές δόμησης του ν. 4030/2011.

Νέο δασικό νομοσχέδιο και εξορυκτική δραστηριότητα