-->

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Ορυκτοί Πόροι και Χωροταξικά Πλαίσια

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Χώρας (άρθρο 7 (Β), ΦΕΚ Α’ 128/2008), γίνεται σαφής αναφορά α) στη διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης αλλά και β) στη διασφάλιση της δυνατότητα επέκτασης σε περιοχές όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά.

Οι βασικοί άλλωστε χωροταξικοί στόχοι για την εξόρυξη ομοίως αναγνωρίζουν την συμβολή των μεταλλευμάτων και των ορυκτών στην παραγωγική διαδικασία, ενώ παρέχεται ως ειδική κατεύθυνση η διασφάλιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων από ανταγωνιστικές χρήσεις με κριτήρια τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα του μεταλλεύματος, ιδίως στις προστατευόμενες περιοχές. Αναγνωρίζεται επίσης η χωρική διάσταση της εξορυκτικής και της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η οποία συνδέεται με την ανάγκη αναγνώρισης των ορυκτών πόρων ως ισότιμων προς τους λοιπούς φυσικούς πόρους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης παρέχονται οι εξής κατευθύνσεις:

  • Διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές, όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά, με τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γειτονικών δραστηριοτήτων. Γίνεται δε σαφής αναφορά σε συγκεκριμένους ορυκτούς πόρους και  περιοχές στις οποίες εντοπίζονται και οι οποίοι καλύπτουν εγχώριες ανάγκες ή διεθνείς αγορές. 
  •  Εξασφάλιση των θεμελιωδών προϋποθέσεων για τη λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και κυρίως της δυνατότητας χωροθέτησης μονάδων πρωτογενούς επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και μονάδων μεταποίησης για καθετοποίηση της παραγωγής στους χώρους εξόρυξης, όπως επίσης και της εξασφάλισης θαλάσσιων διεξόδων για διακίνηση των προϊόντων, όταν αυτό επιβάλλεται για τεχνικο-οικονομικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας, λαμβάνοντας παράλληλα και τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
  •  Διασφάλιση των χώρων της εξορυκτικής δραστηριότητας από ανταγωνιστικές χρήσεις με κριτήρια τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σπανιότητα των προς εκμετάλλευση πόρων, ειδικά στις παράκτιες ζώνες και στις περιοχές του δικτύου natura 2000.
  •  Εξασφάλιση των προϋποθέσεων σταδιακής και οριστικής αποκατάστασης των μεταλλείων και των λατομείων.
Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία και Εξορυκτική δραστηριότητα
Ημερίδα για το Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού από την σκοπιά της επιχειρηματικότητας
Ημερίδα διαβούλευσης του ΣΕΒ για τον Χωρικό Σχεδιασμό