-->

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Η (επιτέλους) αδειοδότηση των λατομείων Καρύστου!

Η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, παρά τις δυσκολίες αδειοδότησης, αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την οικονομία της νότιας Καρυστίας και του Μαρμαρίου.
Με τα λατομεία Καρύστου έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Κι αυτό γιατί η εκμετάλλευση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, παρά τις δυσκολίες αδειοδότησης κυρίως λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής, αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την οικονομία της νότιας Καρυστίας και του Μαρμαρίου επί δεκαετίες, σε μια περιοχή που δυστυχώς δεν υφίσταται εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης.

Λατομεία Σχιστολιθικών Πλακών Καρύστου
Λατομεία σχιστολιθικών πλακών Καρύστου: Ωρα μηδέν...

Η σχετική  λατομική νομοθεσία εμπλέκει  τα λατομεία αυτά από το 1977 και εντεύθεν. Συγκεκριμένα, η αδειοδότηση των λατομείων σχιστολιθικών πλακών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.669/77, του άρθρου 34 ν. 2115/93, του άρθρου 14 του ν. 2702/99 και του άρθρου 16 του ν.3851/2010.

Εν συνεχεία, η  παράγραφος 1β του άρθρου 16 του ν.3851/2010 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 παρ. 1 του ν.4030/2011, η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου συμπληρώθηκε με το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.4030/2011, η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν.3851/2010 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 184 του ν.4001/2011 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 58 παρ. 3 του ν.4030/2011. Η δε προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3851/2010 προθεσμία παρατάθηκε με το άρθρο 43 του ν.4067/2012.


Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνονθύλευμα διατάξεων με τις οποίες ο νομοθέτης προσπάθησε να διατηρήσει την συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα αλλά που σε τελευταία ανάλυση απλώς παρατείνει την υποχρέωση αδειοδότησης χωρίς να την διευκολύνει.

Επίσης έχει εκδοθεί από το τ. ΥΠΕΚΑ η υπ. αρθ. Δ7/οικ.24425/4313 (ΦΕΚ 2580/Β/2011) κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση που αφορά εγγυητική επιστολή έναντι οφειλομένων στο Δημόσιο μισθωμάτων από την εκμετάλλευση λατομείων σχιστολιθικών πλακών τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3851/2010 (ΑΔΑ ΒΟΝΤ0-4ΚΟ). 

Εν συνεχεία εξεδόθη το  άρθρο 27 του Ν. 4258/2014 και το άρθρο 62 του Ν. 4305/2014, που τελικά παρατείνει την υποχρέωση για αδειοδότηση των λατομείων αυτών μέχρι 14.1.2018

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνονθύλευμα διατάξεων  με τις οποίες ο νομοθέτης προσπάθησε να διατηρήσει την συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα αλλά που σε τελευταία ανάλυση απλώς παρατείνει  την υποχρέωση αδειοδότησης δηλ. επιτρέπει να λειτουργούν τα λατομεία αυτά κατ' εξαίρεση και με ειδικό καθεστώς που ουδέποτε δεν οδήγησε τουλάχιστον μέχρι σήμερα στην αδειοδότησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τα λατομεία αυτά διαχρονικά να εργάζονται χωρίς άδεια αρμοδίας αρχής και να μην αποδίδουν τα οφειλόμενα στην Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι οι εκμεταλλευτές ούτε οι τοπικές αρχές αλλά ούτε προφανώς και η κεντρική διοίκηση συνηγορούν στην συνέχιση ενός τέτοιου καθεστώτος το οποίο δημιουργεί κινδύνους τόσο για την ασφάλεια όσο και για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής. Δυστυχώς η συντήρηση της ερμαφρόδιτης υφιστάμενης κατάστασης δεν επιτρέπει την (έστω σταδιακή) αποκατάσταση των χώρων, η οποία  διακυβεύεται με την "εξαίρεση" από την εκάστοτε "αδειοδοτούμενη" έκταση των ήδη λατομευμένων περιοχών!

Επειδή η οικονομική σημασία των  λατομείων συνεχίζει να είναι μεγάλη για την τοπική κοινωνία, προτείνεται η ακόλουθη διάταξη η οποία, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην (επιτέλους) ένταξη των λατομείων αυτών από το ημιπαράνομο καθεστώς στο απολύτως νόμιμο.  Στην περίπτωση που υιοθετηθεί, η διάταξη περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οφειλόμενα μισθώματα του άρθρου 16 του Ν.3851/2010 και της εκδοθείσας κανονιστικής απόφασης  και επιπλέον καταργεί την (από το 2010) αναδρομική υποχρέωση καταβολής τους. 

"Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του ν.4258/2014 (Α’94), και συμπληρωθεί με το άρθρο 62 του ν.4305/2014 (Α’237), οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4442/2016  όπως ισχύει, προκειμένου να συνεχίσουν την εκμετάλλευση.

Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η εγγυητική επιστολή έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων υπολογίζεται στο 50 % των προβλεπομένων παγίων μισθωμάτων.

Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής  για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις".

Hic Rhodus, hic saltus!

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]