-->

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Π.Δ 128/2016, ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/28/ΕΕ αναφορικά με εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης


Εγκαταστάσεις της Extraco SA για την παραγωγή εμπορικών
εκρηκτικών υλών  που χρησιμοποιούνται κυρίως σε λατομεία,
 μεταλλεία και στην κατασκευή δημοσίων έργων (σήραγγες, δρόμοι, κλπ). 
Ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/28/ΕΕ με το υπ αριθμ. Π.Δ 128/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση) », το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/Α/7.12.2016.

Οι διατάξεις του  νέου ΠΔ 128 προβλέπουν νέες απαιτήσεις ασφαλείας για τις εν λόγω εκρηκτικές ύλες , καθώς και νέες υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (κατασκευαστών, εισαγωγέων , διανομέων και τελικών χρηστών).Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στη Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση , σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου , συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄140),όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 56/2012 «Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010.

Π.Δ. 76/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

Π.Δ. 56/2012, (ΦΕΚ 108/Α/3.5. 2012) «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 76/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (140/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/43/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης»