-->

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Το νομοθετικό Πλαίσιο για τις Εκρηκτικές Υλες

Ανφονιέρα, λατομείο αδρανών υλικών, Ξηρόρεμα Αττικής, 2016 
Οι  Εκρηκτικές Υλες (ΕΥ) είναι γνωστό ότι αποτελούν ιδιαιτέρως επικίνδυνα υλικά. Εντούτοις, στα χέρια κατάλληλων ανθρώπων που εφαρμόζουν σχολαστικά τη νομοθεσία, καθίστανται παραγωγικά "εργαλεία" για τις εργασίες κυρίως εκσκαφών που συνήθως απαιτούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα. Ειδικά δε για τα έργα σε βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς, τα εκρηκτικά αποτελούν τη μοναδική λύση!

Κανένα από  τα μέχρι σήμερα γνωστά μηχανήματα εκσκαφών δεν μπορεί να συναγωνιστεί σε παραγωγικότητα την προσεκτική, ορθή και επιμελημένη χρήση των ΕΥ!

Ν. 2168/1993 - "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις". Πρόκειται για τη βάση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή, χρήση και μεταφορά των εκρηκτικών υλών στην Ελλάδα.

Υπουργικές Αποφάσεις 3009 , κανονιστικές  του Ν. 2168/1993.
 • Υ.Α. 3009/2/23α/1994  (ΦΕΚ 696/Β`/14.9.1994) Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών
 • Υ.Α. 3009/2/26α/1994  (ΦΕΚ 513/Β`/4.7.1994) Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που απασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ αντικειμένων του Ν. 2168/1993
 • Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994  (ΦΕΚ 301/Β`/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής


Προϋποθέσεις, διαδικασία αδειοδότησης και προδιαγραφές κατασκευής αποθήκης εκρηκτικών:
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών
 • Υ.Α. Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦΕΚ 1227 Β),  ΚΜΛΕ, προκειμένου για μεταλλεία και λατομεία. Ειδικότερα τα άρθρα 50,51,52, 105 και 106.

Αδεια γομωτή-πυροδότη:
 • Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/1996  (ΦΕΚ 1035/Β`/15.11.1996) Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ6 9/94 (73/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
 • Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/1995  (ΦΕΚ 677/Β`/31.7.1995) Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 2254/230/Φ.6.9/21-12-94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες»
 • Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994  (ΦΕΚ 73/Β`/3.2.1995) Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες
Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση στην κατανάλωση ΕΥ/Ομάδες συμβατότητας και επικινδυνότητας:
 • Υ.Α. 3329/1989  (ΦΕΚ 132/Β`/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών. Στο παράρτημα 2 περί ομάδων κινδύνου  και ομάδων συμβιβαστικότητας.
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)
Αδειοδότηση παραγωγής ΕΥ ANFO και SLURIES επί οχημάτων:
 • Καθορισμός δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ΕΥ επί οχημάτων ΥΑ οικ. 13127/3645
 • Αποκέντρωση αρμοδιότητας προς Περιφερειακές Υπηρεσίες: άρθρο 178, Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179Α)
Σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης:

Πλήρης Νομοθεσία για εκρηκτικά, άδειες γομωτών πυροδοτών, αποθήκευση ΕΥ

Αρθρα
[επιμέλεια Π. Τζεφέρης]