-->

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Εγκύκλιος για την αναγνώριση και εντοπισμό των εκρηκτικών υλών

H εγκύκλιος με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή του Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ 140 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 56/2012 (ΦΕΚ 108 Α’), για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (ΑΔΑ: BEAΞΦ-ΙΜΒ),  έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., στο πεδίο «Ανακοινώσεις». (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εν λόγω Εγκύκλιο :
  • Παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 76/2010, όπως αυτό ισχύει με το Π.Δ. 56/2012, από τους εμπλεκόμενους υπόχρεους οικονομικούς φορείς 
  • Παρέχονται σχετικές διευκρινήσεις για την Αποκλειστική Αναγνώριση και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη διαδικασία απόκτησης του περιλαμβανομένου σε αυτή τριψήφιου κωδικού της μονάδας παραγωγής, τον τρόπο σήμανσής της επί της εκρηκτικής ύλης και της ελάχιστης μονάδας συσκευασίας, καθώς και τον τρόπο σήμανσης στη περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών εκρηκτικών υλών. Αποσαφηνίζονται οι απαιτήσεις επισήμανσης των εκρηκτικών υλών και κάθε ελάχιστης μονάδας συσκευασίας (άρθρο 3.1) και παρέχονται κατευθύνσεις αναφορικά με το τί πρέπει να επισημαίνεται , με τί , τι συνιστά την ελάχιστη μονάδα συσκευασίας, όπου αυτή υφίσταται και τι περιλαμβάνει η αναφερόμενη στις κείμενες διατάξεις ως «σχετική ετικέτα» κιβωτίου.
  • Προσκαλούνται οι υπόχρεοι  φορείς της παρ.1 του άρθρου 3 του Π.Δ 76/2010 για απόκτηση έως τις 5 Απριλίου 2013 του «τριψήφιου κωδικού της μονάδας παραγωγής», δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο τομέα των εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρασκευάζουν ή εισάγουν εκρηκτικές ύλες ή συναρμολογούν πυροκροτητές από τις 5 Απριλίου 2013 οφείλουν να επισημαίνουν τις εν λόγω εκρηκτικές ύλες και κάθε ελάχιστη μονάδα συσκευασίας, με αποκλειστική αναγνώριση
  • Παρέχονται επιγραμματικά οι οδηγίες για τη έγκαιρη συλλογή στοιχείων και την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων καθώς οι υπόχρεοι οικονομικοί φορείς πρέπει έως τις 5 Απριλίου 2015 να έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα συλλογής και τήρησης όλων των προβλεπόμενων δεδομένων.
Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος με αναλυτικότερες Οδηγίες και Διευκρινίσεις.

Π.Δ. 76/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

Π.Δ. 56/2012, (ΦΕΚ 108/Α/3.5. 2012) «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 76/2010