-->

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Σημαντικές ρυθμίσεις για λατομεία-μεταλλεία στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Ετοιμο να κατατεθεί  στη βουλή είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις ΑΠΕ ("Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις») μετά και τη δεύτερη σύντομη δημόσια διαβούλευση.

Πράγματι, σε συνέχεια της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου  και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν, καθώς και τα νεώτερα δεδομένα της αγοράς, ετέθη εκ νέου  σε σύντομη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης  η οποία ολοκληρώθηκε  την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»

Αναλυτικότερα, το σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’, ρυθμίζει θέματα των Α.Π.Ε., ενώ με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ. Επίσης ρυθμίζονται σημαντικά θέματα αφορούν την εξορυκτική δραστηριότητα:


1) Συμπληρώνεται και διορθώνεται η διάταξη του ν. 1428/1984 (και του άρθρου 182 του Ν. 4001/2011) για τη σύνθεση και τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών. (άρθρο 13).

Άρθρο 13: Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών

2) Παρέχεται δυνατότητα για περιορισμό της ζώνης των χιλίων μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, αυστηρότατα σε περιπτώσεις λατομικών περιοχών που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές (άρθρο 14).

Άρθρο 14: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/84

Επισημαίνεται ότι με την προωθούμενη τροπολογία δεν "εξαφανίζεται" η απόσταση ασφαλείας, αλλά όπως επιτάσσει η ίδια η διάταξη, οι αποστάσεις δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι κάτω από τα 500 μέτρα σε συμφωνία με το άρθρο 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ).      Λατομεία: όταν η καχυποψία γίνεται κανόνας...


3) Ρυθμίζονται θέματα εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων σε δημόσιες εκτάσεις (άρθρο 15).  
  • Στην πρώτη παράγραφο ρυθμίζονται θέματα εκμίσθωσης δημόσιων χώρων που προορίζονται για την εκμετάλλευση λατομείων. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως περιφερειακό όργανο του Κράτους, που διοικείται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα (και όχι η Περιφέρεια που αποτελεί β΄ βάθμιο ΟΤΑ) είναι αρμόδια για την εκμίσθωση των χώρων αυτών. Το άρθρο 5 του ν.4061/2012 εσφαλμένα μεταβίβασε την αρμοδιότητα εκμίσθωσης λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον αιρετό Περιφερειάρχη, σε αντίθεση  με τα προαναφερθέντα, ενώ με το παρόν άρθρο, η αρμοδιότητα επανέρχεται στον κρατικό φορέα (Απ. Διοίκηση).
  • Στην δεύτερη παράγραφο διευκρινίζονται θέματα σχετικά με τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 63 του νόμου 4042/2012,  το οποίο αναπροσαρμόζει τα μισθώματα για την εκμίσθωση δικαιωμάντων μεταλλειοκτησίας, προβλέποντας απόδοση ποσοστού ύψους 20% σε οικείους Δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημοσίων μεταλλείων. Σημαντική αναπροσαρμογή μισθωμάτων για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας. Το 20% στους οικείους ΟΤΑ.

Μάλιστα για το θέμα αυτό, το ΥΠΕΚΑ συγκρότησε Επιτροπή για την σύνταξη των όρων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του νόμου 4042/2012, σχετικά με τον καθορισμό τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών (Απόφαση Δ8/Δ/Φ1/οικ.3601/595/25.2.2013). Σε ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜ.ΑΡ. κας Νίκης Φούντα (καθώς και άλλων βουλευτών) για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής, το ΥΠΕΚΑ εδωσε την ακολουθη απάντηση. Απάντηση στην ερώτηση με αρθ.9373/09.04.2013.


4) Τροποποιούνται οι διατάξεις για τη Ναξία σμύριδα, ώστε να είναι επιτρεπτή η πώλησή της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 16, το περιεχόμενο του οποίου έχει αναμορφωθεί μετά τα σχόλια της 1ης Διαβούλευσης).