-->

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Σημαντική αναπροσαρμογή μισθωμάτων για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας. Το 20% στους οικείους ΟΤΑ

Στο νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή (02 Φεβρουαρίου 2012), για την Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος και την Διαχείριση των Αποβλήτων, προστέθηκε τροπολογία (μία από τις δεκάδες) με την οποία επέρχεται  σημαντική αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων του θεμιτού μισθώματος για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας καθώς και δικαιωμάτων που απορρέουν από άδειες μεταλλευτικών ερευνών, επί της τιμής πωλήσεων του μεταλλεύματος ή του προϊόντος επεξεργασίας αυτού.

Συνοπτικά (πλήρης τροπολογία στην παραπάνω εικόνα), ορίζεται ως ανώτατο θεμιτό μίσθωμα ποσοστό από 1,5% έως 12% επί της τιμής πωλήσεως του μεταλλεύματος (ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας των μεταλλευμάτων ) και καθορίζεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους σε ιδιωτικά μεταλλεία.

Η αναπροσαρμογή αυτή, σύμφωνα με τους εισηγητές της τροπολογίας (αιτιολογική έκθεση), κρίνεται απαραίτητη για την αύξηση των εσόδων του δημοσίου από την εκμίσθωση μεταλλευτικών δικαιωμάτων που υφίστανται σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους, για τον εξορθολογισμό των ανώτατων ορίων θεμιτού μισθώματος και για την εξάλειψη ορισμένων ασαφειών που είχαν δημιουργηθεί με το προϊσχύον καθεστώς του ΝΔ 210/1973 (πχ. που αφορούσαν τον όρο "καμινεία").

Επίσης καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 176 του ΝΔ 210/1973,  με βάση τις οποίες απαγορευόταν μέχρι σήμερα επιβολή οποιασδήποτε τοπικής ειδικής φορολογίας ή εισφοράς ή άλλης οιασδήποτε τοπικής οικονονομικής επιβάρυνσης στα μεταλλεία ή στα προϊόντα αυτών, υπέρ οιασδήποτε τοπικής, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή νομικού προσώπoυ Δημοσίου Δικαίου και υπερ οιουδήποτε ειδικού ταμείου ή κοινωφελούς σκοπού.

Τιουτοτρόπως, με την ρύθμιση αυτή από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους , ποσοστό 20% διατίθεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών & Περιβάλλοντος στους Δήμους εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Με την εξειδίκευση των αποφάσεων αυτών  τα ιδιωτικά μεταλλεία, όπως ήδη ισχύει και στα δημόσια μεταλλεία, θα καταβάλλουν κι αυτά μισθώματα στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι τοπικές κοινωνίες θα ωφεληθούν με την μεταφορά πόρων από την Πολιτεία προς τους ΟΤΑ ως περιβαλλοντικό αντιστάθμισμα.

Μάλιστα από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει, ότι η εκτίμηση για την αύξηση των δημόσιων εσόδων για το σύνολο της Χώρας , από την  παραπάνω αναπροσαρμογή του ανώτατου θεμιτού μισθώματος θα είναι περίπου 1.000.000 ευρώ ετησίως , ενώ σήμερα το ύψος των  μισθωμάτων που εισπράττονται είναι περίπου 2.000.000 ευρώ. Από τα έσοδα αυτά οι ΟΤΑ θα ωφεληθούν με ποσοστό 20% , ήτοι 600.000 ευρώ ετησίως.

Ας ελπίσουμε ότι το σημαντικό ανταποδοτικό ως άνω τέλος από την μεταλλευτική δραστηριότητα προς τις τοπικές κοινωνίες θα πιάσει τόπο και δεν θα εξανεμιστεί ασκόπως  (και γενικά σε στόχους που δεν σχετίζονται με την αποκατάσταση των θιγμένων χώρων, τόπων και κοινωνιών εξόρυξης)  όπως γίνεται μέχρι σήμερα με τα τέλη της "λατομικής" δραστηριότητας που αποδίδονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και συγκεκριμένα:

α) Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 5% επί της τιμής πώλησης των προϊόντων το οποίο καταβάλουν οι εκμεταλλευτές των δημοσίων και ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 19 παρ.1 Ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 Ν.2115/93)

β) Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 2% επί της αξίας των ακατέργαστων λατομικών προϊόντων το οποίο καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες λατομείων βιομηχανικών ορυκτών  (Ν.2130/93, άρθρο 27 παρ. 8). 

γ) Το 50% των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων των δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών το οποίο καταβάλλεται στους ΟΤΑ, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν τα λατομεία (άρθρο 21 παρ. 10 Ν.2115/93 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 9394/Β211/1994)

δ) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων στις εξορυκτικές επιχειρήσεις για παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)  και τα οποία ως γνωστόν  εισπράττονται από τους οικείους ΟΤΑ και διατίθενται για αποκατάσταση περιβάλλοντος !!!! (άρθρο 13 Ν.2115/93).

Αλήθεια τι έγινε τόσα χρόνια με τα χρήματα αυτά;

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]