-->

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ο νόμος Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) για την απλοποίηση της αδειοδότησης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) ο Νόμος 4442/2016, "Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις", που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και ήδη ισχύει.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, το πνεύμα του νέου νόμου είναι η μετάβαση από μια γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante) σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας – χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις – και σε ένα σύστημα, από εκεί και πέρα, ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post), στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης.
Οπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, "μαζί με το Νόμο για την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων (Ν.4441/2016) και το νομοσχέδιο που πρόκειται που θα κατατεθεί σύντομα για την εξειδίκευση των ελέγχων, δημιουργείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, για τη διευκόλυνση της δημιουργίας ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και για την προσέλκυση υγιών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων".
Ν.4442/2016 by tzeferisp on Scribd

Ποια κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων προβλέπει ο νέος νόμος; Οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις έναρξης της λειτουργίας τους:
  • ελεύθερη άσκηση, η οποία αναφέρεται σε δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου
  • γνωστοποίηση, η οποία αναφέρεται σε δραστηριότητες μεσαίου ρίσκου
  • εκ των προτέρων έγκριση (έγκριση ex ante), η οποία αναφέρεται σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου
Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στα τρία επίπεδα κινδύνου (χαμηλού ρίσκου = ελεύθερη άσκηση, μεσαίου ρίσκου = γνωστοποίηση, υψηλού ρίσκου = έγκριση ex ante) γίνεται πλέον με σαφή, επιστημονικά κριτήρια, σε τρεις άξονες:
  • κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών,
  • κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων,
  • κίνδυνος για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλη νομοθεσία.
Με Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) θα καθοριστεί ποιες δραστηριότητες θα υπαχθούν σε καθεστώς γνωστοποίησης και ποιές σε εκ των προτέρων έγκριση. Εν συνεχεία, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), θα καθοριστεί για κάθε δραστηριότητα  το περιεχόμενο της γνωστοποίησης ή της προηγούμενης έγκρισης. Επισημαίνεται ότι , παρά τα επιμέρους ζητήματα και κυρίως το γεγονός ότι η κρίσιμη ως προς την χρονική καθυστέρηση έγκριση είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο  νέος νόμος δεν αγγίζει τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011) και τη χορήγηση οικοδομικής άδειας (άδειας δόμησης) που καλύπτονται από ειδικότερες νομοθεσίες.
Η καινοτομία του νόμου είναι η γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση είναι ένα έγγραφο με το οποίο ο επιχειρηματίας ενημερώνει τη διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.  Το εργαλείο της γνωστοποίησης, για τις δραστηριότητες εκείνες που αξιολογείται εμπεριστατωμένα με βάση επιστημονικά δεδομένα και διδάγματα της κοινής πείρας ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου συμφέροντος. Η γνωστοποίηση εμπεριέχει αποκλειστικά την απαραίτητη πληροφορία που προορίζεται για τις αρχές ελέγχου, και είναι αυτό το σημείο που το διαφοροποιεί από το μοντέλο της αναγγελίας, που είχε εισαγάγει ο  ν. 4262/2014 (νόμος "χατζηδάκη"), καθώς είχε στοιχεία που προσιδίαζαν σε εκ των προτέρων άδεια, όπως η εκ των προτέρων προσκόμιση δικαιολογητικών και η έκδοση διοικητικής πράξης βεβαιωτικής της υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης προς τους γενικούς όρους λειτουργίας.

Παράλληλα, το υπουργείο εξέδωσε 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο νόμο: 
Βούδια Μήλος, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.. (IMERYS)
Ειδικά για την εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του Νόμου (ομάδα 2η), όπως έχουμε επανειλημμένα επιχειρηματολογήσει από το βήμα αυτό, πρόκειται για δραστηριότητα που εντάσσεται, ανά περίπτωση, στις δραστηριότητες μεσαίου και υψηλού ρίσκου και συνεπώς μόνο για ορισμένες περιπτώσεις (πχ. για ορισμένες ερευνητικές δραστηριότητες) θα μπορούσε να ενταχθεί στην διαδικασία της "γνωστοποίησης" χωρίς προηγούμενη έγκριση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση, ώστε να διασφαλίζονται η δημόσια ασφάλεια, υγεία και το περιβάλλον. Περαιτέρω, όλα τα παραπάνω πρέπει να ενσωματωθούν στον "λατομικό" νόμο που βρίσκεται σε καθεστώς προετοιμασίας.
[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Petros]