-->

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών (N.4011/2011)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [ by Tzeferis Petros]

Στον Ν.4011/2011 περιλαμβάνεται διάταξη που αφορά την Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών (ή των χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του Ν. 1515/1985), για μία ακόμη πενταετία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα καθορισμού των λατομικών περιοχών σε όλους τους Νομούς (Περιφερειακές Ενότητες μετά τον Καλλικράτη) της Χώρας [άρθρο 182]

Η ολοκλήρωση του συστήματος καθορισμού των λατομικών περιοχών είναι ύψιστης σημασίας  για τον τόπο μας και μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών.

Μία από αυτές είναι και η περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν.2115/1993 η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο. Συνεπώς, εφόσον η Διοίκηση αποστερηθεί της δυνατότητας να καθορίσει λατομικές περιοχές σε κάποιες Περιφερειακές Ενότητες (τ. νομούς), θα καταστεί επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών και, άρα, θα καταστρατηγηθεί το πνεύμα του νομοθέτη, που ήταν (από τον Ν. 1428 του 1984 και συνεχίζει έως σήμερα) η χωροταξική συγκέντρωση της λατομικής δραστηριότητας σε κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας που να εξασφαλίζουν τόσο την επάρκεια σε υλικά όσο και την ασφαλή λειτουργία και την περιβαλλοντική προστασία.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 1428/1984 θα έπρεπε εντός πέντε (5) ετών να γίνει ο καθορισμός των λατομικών περιοχών για όλη την Ελλάδα. Εφόσον δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει εφικτό, τότε η έκταση θα έπρεπε να αποχαρακτηρισθεί με απόφαση του νομάρχη. Επειδή τελικά ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη απαιτήθηκαν διαδοχικές πενταετείς παρατάσεις με τον Ν.2115/93 [ΦΕΚ 15 /Α/1993(15-02-1993)   που τροποποίησε και ορισμένα άλλα άρθρα του Ν. 1428/1984 και στη συνέχεια με τους Ν 2702/1999 [ΦΕΚ70/Α/1999(07-04-1999) και τον Ν. 3335/2005  (ΦΕΚ 95/Α`/20.4.2005) .

Πάντως παρά τις συνεχείς παρατάσεις, ακόμη και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθορισμού λατομικών περιοχών για όλο τον Ελληνικό χώρο. Πολλές από αυτές που καθορίσθηκαν έχουν ήδη αρθεί σε ποσοστό 25,5% (Π.Τζεφέρης, 2009), είτε από τον τ. Νομάρχη είτε λόγω προσφυγών στο ΣτΕ και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανακαθορισθούν με ορθολογικότερα κριτήρια.

Σήμερα ο καθορισμός "Λατομικής Περιοχής" γίνεται με απόφαση του αιρετού Περιφερειάρχη (Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 186) , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη οκταμελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπρόσωπο του Υπουργείου ΠEKA, που είναι και Πρόεδρος της επιτροπής και εκπροσώπους της Δ/νσης Δασών της Αποκεντρ. Διοίκησης , της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Περιφέρειας, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Ο.Τ.Α της Περιοχής, του διάδοχου σχήματος της τ. ΤΥΔΚ και του ΙΓΜΕ που γνωματεύει για την καταλληλότητα των πετρωμάτων.Αλλωστε με το άρθρο 182 παρ.2 του Ν. 4001/2011 έχει επικαιροποιηθεί η συγκρότηση της επιτροπής αυτής που είχε καθοριστεί αρχικά με τον Ν. 1428/84 (άρθρο 3) και τροποποιηθεί από τον Ν. 2115/93 (άρθρο 3).

Συνεπώς, οι  13 Περιφέρειες της Χώρας θα πρέπει άμεσα να προβούν σε αντίστοιχη επανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

Αν η Περιφερειακή Διοίκηση (και μάλιστα η αιρετή που έχει εκλεγεί για το σκοπό αυτό!) αδρανήσει και δεν προωθήσει τον καθορισμό λατομικών περιοχών εκεί όπου υφίσταται η ανάγκη,  αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πέραν της καθυστέρησης της χωροταξικής συγκέντρωσης της λατομικής δραστηριότητας σε νόμιμες κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές,αφενός την δημιουργία σημαντικών προβλημάτων ως προς την επάρκεια των αδρανών υλικών  και αφετέρου την έμμεση  ενθάρρυνση της λαθροεξόρυξης ή λαθροαπόληψης με ανεξέλεγχτες επιδράσεις στο περιβάλλον αλλά και την οικονομία της χώρας.

Ελπίζω να το ακούνε αυτό οι αιρετοί μας περιφερειακοί άρχοντες που εδώ έχουν τον πρώτο λόγο..