-->

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Λατομικές Περιοχές: τί είναι ;

O Ν.1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»,  εισήγαγε για πρώτη φορά τον υποχρεωτικό, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθορισμό Λατομικών περιοχών για τα θραυστά αδρανή υλικά συνήθων χρήσεων.

Ως λατομικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, οι οποίες προσφέρονται, για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών.

Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του αιρετού Περιφερειάρχη (Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 186) , η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη οκταμελούς επιτροπής που αποτελείται από εκπρόσωπο του Υπουργείου ΠEKA, που είναι και Πρόεδρος της επιτροπής και εκπροσώπους της Δ/νσης Δασών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προ Καλλικράτη), της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Ο.Τ.Α, και του ΙΓΜΕ που γνωματεύει για την καταλληλότητα των πετρωμάτων.

Η εκμίσθωση των λατομείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου, γίνεται από αποκλειστικά με πλειοδοτική δημοπρασία (Υπ.Αποφ. Υπ. Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Δ10/Φ68/οικ.30842/21-12-93). Με βάση τον Ν. 3852/2010 , όπως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα 6, 186 και 280, η διαχείριση των δημόσιων λατομείων πχ. η υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης των δημόσιων λατομικών χώρων που γίνονταν από το Γεν. Γραμματέα της αντίστοιχης Περιφέρειας σύμφωνα του Ν.2218/1994 και 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) ) μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης η εκμίσθωση των λατομείων αδρανών υλικών, που ανήκουν στην κυριότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, γίνεται αρμοδίως μετά από πλειοδοτική δημοπρασία (Κοινή Υπουργική Απόφαση 19690/11-5-95).

Για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως επέχει θέση άδειας εκμεταλλεύσεως. Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) πενταετίες.

Όλα τα λατομεία των αδρανών υλικών θα πρέπει να βρίσκονται εντός των λατομικών περιοχών, πλην των εξαιρέσεων. Μέσα στις λατομικές περιοχές, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων έξω από την οριογραμμή τους, απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλεως ή η δημιουργία
ανεξάρτητου ρυμοτομικού σχεδίου ή η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.