-->

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

N. 4001/2011 Παρεμβάσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας

Ν.4001/2011 ΦΕΚ 179)Α)22.8

Στον N. 4001/2011 "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις" , περιλαμβάνονται και σημειακές ρυθμίσεις που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας.

Ο N.4001/2011 προβλέπει παρεμβάσεις για:
1. Δημιουργία Εθνικού Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων
2. Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ερευνών για υδρογονάνθρακες
3. Καθεστώς διέλευσης – υλοποίησης πετρελαιαγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολη και όμοιες
ρυθμίσεις για Ελληνο-Ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου ( ITGI/IGB)
4. Αναπτυξιακές παρεμβάσεις για εφαρμογές ενέργειας και αξιοποίησης ορυκτών πόρων:

Οι παρεμβάσεις για τα θέματα αδειοδότησης λατομείων, μεταλλευτικής/μεταλλουργίας και γεωθερμίας είναι οι ακόλoυθες:

1) Παράταση μέχρι 31-12-2013, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών και μαρμάρων των οποίων δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και τα οποία λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και των οποίων οισυμβάσεις μίσθωσης ή οι άδειες εκμετάλλευσης έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2013 την προβλεπόμενη διάρκεια των τριάντα ετών (ή σαράντα ετών για τα μάρμαρα) .Σκοπός της διάταξης είναι η αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω λατομείων, μόνο και μόνο επειδή συμπλήρωσαν την τριακονταετία, ενώ υφίσταται ακόμη πρώτη ύλη προς αξιοποίηση. [άρθρο 183]

2) Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, μία ακόμη πενταετία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα καθορισμού των λατομικών περιοχών σε όλους τους Νομούς της Χώρας. Παράλληλα επικαιροποιείται και η συγκρότηση των μελέων της επιτροπής λατομικών περιοχών. Η ολοκλήρωση του συστήματος καθορισμού των λατομικών περιοχών είναι ύψιστης σημασίας, καθώς μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών.[άρθρο 182]

Το άρθρο 182 τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4042/2012 ως προς το εξής: "6. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 182 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπου αναφέρεται «Γενικός Γραμ­ματέας Περιφέρειας» νοείται «Περιφερειάρχης» και ό­που αναφέρεται «Ι.Γ.Μ.Ε.» νοείται «Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.»"

3) Ρυθμίσεις για τις μεταλλευτικές-λατομικές εργασίες εντός δασών-δασικών εκτάσεων με στόχο τη διαχείριση προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της αλυσίδας εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.[άρθρο 181]

4) Παροχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, της δυνατότητας απόθεσης καταλοίπων της μεταλλουργικής επεξεργασίας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης οριστικής παραχώρησης του μεταλλευτικού χώρου όπου ασκείται μεταλλουργική δραστηριότητα. Η ρύθμιση αυτή καλείται να δώσει λύση στο θέμα της χερσαίας απόρριψης της σκουριάς της Λαρκο, η οποία ως γνωστόν  μέχρι σήμερα αποβάλλεται στο θαλάσσιο περιβάλλον του Ευβοϊκού Κόλπου. [άρθρο 181]

5) Παροχή της δυνατότητας χρησιμοποίησης προσωρινά των χώρων των ανενεργών μεταλλείων και λατομείων για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης, ως χώρων απόθεσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προερχομένων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών, με προφανές όφελος για το περιβάλλον. Μέσω της διαδικασίας αυτής ανακτώνται υλικά τα οποία καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να εξορυχθούν πρωτογενώς, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η δέσμευση «παρθένων» εκτάσεων για την υποδοχή των δραστηριοτήτων απόθεσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προερχομένων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις. [άρθρο 181]

6) Για τη γεωθερμία, η παρέμβαση αφορά -μεταξύ άλλων- την απλούστερη και πιο ευέλικτη διαδικασία για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, με στόχο τη διευκόλυνση μικρών και μεσαίων επενδυτών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικό σχέδιο για ολόκληρο το γεωθερμικό πεδίο όπως απαιτείται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς. [άρθρο 180]

7) Τέλος, παρέμβαση για την Αποκέντρωση της αρμοδιότητας παραγωγής ANFO και SLURRIES (άρθρο 178) και τροποποίηση του άρθρου 16 Ν. 3851/2010 για τις σχιστολιθικές πλάκες  (άρθρο 184).

[του Πέτρου Τζεφέρη]