-->

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΣΕΜΜΘ: Το 2017 έτος υγιεινής και ασφάλειας για την εξόρυξη μαρμάρου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης (ΣΕΜΜΘ) ανακηρύσσει το 2017 έτος υγιεινής και ασφάλειας.

Diamond Wire for marble mining
Εξόρυξη  μαρμαροφόρου όγκου με συρματοκοπή
Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις επιχειρήσεις μαρμάρου καθώς από την φύση τους έχουν να κάνουν με σκληρές και ενίοτε ακραίες συνθήκες για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Η συνεχής προσπάθεια για την βελτιστοποίηση του παρεχόμενου επίπεδου υγιεινής και ασφάλειας (H&S) είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί με αυτό τον τρόπο αποδίδεται σεβασμός στους ανθρώπινους πόρους που κινούν τις επιχειρήσεις.

Οι κατάλληλες συνθήκες H&S στα λατομεία και τα εργοστάσια επεξεργασίας δεν είναι μόνον υποχρέωση των εταιρειών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους αλλά και βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

Προσομοίωση εργατικού ατυχήματος σε λατομείο μαρμάρων
Πέρα όμως από την τεχνοκρατική προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση καθώς οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου έχουν στενούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες  δραστηριοποιούνται.
Τα ζητήματα H&S αφορούν τόσο τους εξορυκτικούς χώρους
όσο και τους χώρους επεξεργασίας του μαρμάρου
F.H.L. I. KIRIAKDIS GROUP-Tunnel excavation
Επιφανειακή και Υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου, Βώλακας Δράμας
Οι επιχειρήσεις μαρμάρου δεν είναι απρόσωποι οργανισμοί που σκοπεύουν μόνο στο κέρδος με κάθε κόστος αλλά έχουν ενεργό συμμετοχή στη πρόοδο του τόπου τους και ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους ξεκινώντας από την μέριμνα για σωστές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας που ελέγχουν.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης ανακηρύσσει το 2017 έτος υγιεινής και ασφάλειας και αναλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο την 
προώθηση της ασφάλειας στην πράξη. Το κύριο ζητούμενο της προσπάθειας μας είναι να φέρουμε σε κοινές δράσεις όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους για την σύνθεση προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ολοένα και περισσότερο απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Οριζόντια κοπή με προστατευτικά ξύλινα μαδέρια, λατομείο στην Αργολίδα
Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες πραγματικότητες της εποχής μας η στείρα επίρριψη ή σκέδαση ευθυνών δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και απομακρύνει τη συζήτηση από προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες. Σκοπός του Συνδέσμου είναι να εμπνεύσει μια καινούρια εργασιακή κουλτούρα μια καινοτόμα προσέγγιση από την πλευρά των επιχειρήσεων και να αναζητήσει τον θεσμικό ρόλο του κράτους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου”.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 από τις 17:00 έως τις 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Δράμας και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας, εργοδηγούς, επιστάτες, συρματοκόπτες των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου. Η θεματολογία του σεμιναρίου περιλαμβάνει τα εξής:
● Γενικά η χρήση της συρματοκοπής (ιστορικά, πεδίο εφαρμογής)
● Περιγραφή μηχανημάτων, τύποι συρματοκοπών, νέες τάσεις
● Κίνδυνοι από τη χρήση των συρματοκοπών
● Στατιστική ανάλυση ατυχημάτων από συρματοκοπές, αιτίες & παραλείψεις
● Προτεινόμενα μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων
● Κανονισμοί συρματοκοπών, επίβλεψη εφαρμογής τους

Οι ομιλητές του Σεμιναρίου “Η χρήση της συρματοκοπής στα λατομεία Μαρμάρου”

[επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]