-->

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Τα ατυχήματα στον εξορυκτικό τομέα-Εφαρμογή της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ (Ι)

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ, εκτιμώνται θετικά για το σύνολο των εξορυκτικών επιχειρήσεων, διότι οι προβλέψεις αυτής σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες γενικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, συνθέτουν ένα ομοιογενές σύνολο με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους χώρους εργασίας που διευκολύνει, τόσο τους υπόχρεους εργοδότες στη συμμόρφωσή τους, όσο και τις επιθεωρήσεις μεταλλείων στο ελεγκτικό τους έργο.

Την υπό εξέταση περίοδο 2007-2012, οι εξορυκτικές εταιρείες είναι -σε σχέση με την αρχική περίοδο ενσωμάτωσης της οδηγίας* (1996 κι εντεύθεν)- πιο ενημερωμένες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, καλύτερα οργανωμένες στον τομέα αυτό κι επιπλέον ο βαθμός μηχανοποίησης είναι υψηλότερος. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί: α) η εκπαίδευση των εργαζομένων και εργοδοτών στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων β) το επίπεδο εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των επιχειρήσεων γ) το επιπέδου του κοινωνικού διαλόγου και δ) το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Ολα αυτά αναμένεται να έχουν θετική συμβολή τόσο στη μείωση των ατυχημάτων όσο και των επαγγελματικών ασθενειών.

Aπό την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα ατυχήματα (θανατηφόρα και μη) την υπό εξέταση περίοδο, συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

Στην Ελλάδα, την περίοδο 2007-2012, καταγράφονται ετησίως 150-190 ατυχήματα στον εξορυκτικό κλάδο, εκ των οποίων τα 4.2 (MO 2007-2012) είναι θανατηφόρα. Τα παραπάνω αφορούν ατυχήματα στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους καθώς και το μεταλλουργικό συγκρότημα της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ. Ο αριθμός των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία από το 1996 έως σήμερα, την περίοδο δηλαδή κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκε σε ισχύ η οδηγία στη χώρα μας, έχει μειωθεί σημαντικά (βλ. ανωτέρω σχήμα 1) ενώ την περίοδο εφαρμογής παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη μείωση, ΜΟ[2007-2012]=4,2 ενώ ΜΟ [1987-2007]=7 (βλ. Σχήμα)


Λαμβάνοντας δε υπόψη το σύνολο των απασχολούμενων στον κλάδο, ο οποίος για την περίοδο 2007-2012 κυμαίνεται μεταξύ 18.900-22.700 ατόμων, προκύπτει ότι η συχνότητα των θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους είναι κατά μέσο όρο περίπου 23.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίστοιχα με τους ΜΟ της ΕΕ (Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry in the EC, SEC(2007) 771, Table 6.8, page 133). Επισημαίνεται, ότι στις ΗΠΑ ο δείκτης συχνότητας (ανά 100.000 εργαζόμενους) για τα θανατηφόρα ατυχήματα στον εξορυκτικό κλάδο είναι 20-30 για την τελευταία 20ετία, ενώ στην Νότιο Αφρική είναι 70-80. Στην Κίνα ο δείκτης είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους περισσότεροι από 6000 «μεταλλωρύχοι», σε μεταλλεία (συνήθως ανθρακωρυχεία) μικρής κλίμακας.

Από μια γενικότερη ανάλυση των 167 θανατηφόρων ατυχημάτων που συνέβησαν την τελευταία 25ετία (1987-2012), παρατηρούμε ότι στα λατομεία αδρανών υλικών, αν και απασχολείται περίπου το 20% των εργαζομένων, συμβαίνουν τουλάχιστον τα μισά ατυχήματα. Η αντίθετη εικόνα ισχύει για τα μεταλλεία-ορυχεία, όπου ενώ απασχολείται το 70% των εργαζομένων (στα δύο λιγνιτικά κέντρα της ΔΕΗ εργάζεται σχεδόν το 30% του συνόλου του απασχολούμενου δυναμικού) συμβαίνουν λιγότερα από το ¼ των θανατηφόρων ατυχημάτων.


*Η Οδηγία 92/104/ΕΟΚ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την αριθ. Δ7/Α/Φ1/14080/732/22-8-96 (ΦΕΚ 771/τευχ. Β/28-8-96) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις προβλέψεις της Οδηγίας.


Σημείωση : Τα διαγράμματα/γραφήματα και οι πίνακες με στατιστικά στοιχεία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα. Συνεπώς η οποιαδήποτε χρήση τους αλλά και γενικότερα η όποια αναδημοσίευση υπόκειται στην εφαρμογή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας.