-->

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Νομοθεσία ασφάλειας και υγείας της εργασίας

KANΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
2. N 1568/85 (ΦΕΚ:177/A/85) Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
3. ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ:138/Α/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.
 Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 - Ιατροί εργασίας – όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
4. ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ:11/A/96) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ
5. ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ:157/Α/99) Τροποποίηση του π.δ. 17/96
6. Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
1. ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας κλπ. Τροποποιήθηκε από : Π.Δ. 155/2004, Π.Δ. 304/2000, Π.Δ. 89/1999
2. ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Tροποποίηση του π.δ. 395/94
3. ΠΔ 304/2000 (ΦΕΚ:241/Α/2000) Τροποποίηση του π.δ. 395/94
4. ΠΔ 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/2004) Τροποποίηση του π.δ. 395/1994
5. ΠΔ 396/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία κλπ
6. ΠΔ 212/76 (Φ.Ε.Κ.78/Α/6-4-76) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει"

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΠΔ 398/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης κλπ
2. ΠΔ 397/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο κλπ.
 3. ΠΔ 95/78 (Φ.Ε.Κ.:20/Α/17-2-1978)"Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων"
 4.ΠΔ 216/78 (Φ.Ε.Κ.:47/Α/31-3-78) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων".

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1. ΠΔ 176/97 (ΦΕΚ:150/A/970) και ΠΔ 41/2003 (ΦΕΚ:44/A/21-02-2003) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών κλπ
2. Ν 1837/89 (ΦΕΚ:85/Α/89) Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
3. ΠΔ 62/98 (ΦΕΚ:67/Α/98) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία κλπ

Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
3. ΠΔ 307/86 (ΦΕΚ:135/Α/86) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
3. ΠΔ 90/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
4. ΠΔ 338/01 , ΠΔ 339/01, ΠΔ 162/2007
5. ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/09.10.2006) “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία κλπ. (Τα νομοθετήματα ΠΔ 70α/88, ΠΔ 175/97 και ΠΔ 159/99 (άρθρο 3) για τον αμίαντο καταργήθηκαν με το ανωτέρω ΠΔ 212/06 )
6. ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ:38/Α/91) και ΠΔ 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία κλπ.
7. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
8. ΠΔ 176/(ΦΕΚ 227/Α/14-09-2005) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) κλπ.
9. Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (Sevezo) - Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ  

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
1.Γενική Νομοθεσία για εκρηκτικά, άδειες γομωτών πυροδοτών, αποθήκευση ΕΥ

SEVESO (II)
Κ.Υ.Α 12044/613/2007 - Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ