-->

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Νομοθεσία ασφάλειας και υγείας της εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Νόμος 3850/2010: Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
2. N 1568/85 (ΦΕΚ:177/A/85) Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
3. ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ:138/Α/88) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.
 Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 - Ιατροί εργασίας – όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
4. ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ:11/A/96) Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κλπ
5. ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ:157/Α/99) Τροποποίηση του π.δ. 17/96
6. Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
1. ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας κλπ
2. ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Tροποποίηση του π.δ. 395/94
3. ΠΔ 304/2000 (ΦΕΚ:241/Α/2000) Τροποποίηση του π.δ. 395/94
4. ΠΔ 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/2004) Τροποποίηση του π.δ. 395/1994
5. ΠΔ 396/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία κλπ
6. ΠΔ 212/76 (Φ.Ε.Κ.78/Α/6-4-76) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει"

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. ΠΔ 398/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης κλπ
2. ΠΔ 397/94 (ΦΕΚ:221/A/94) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο κλπ.
 3. ΠΔ 95/78 (Φ.Ε.Κ.:20/Α/17-2-1978)"Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων"
 4.ΠΔ 216/78 (Φ.Ε.Κ.:47/Α/31-3-78) "Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων".

Δ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
3. ΠΔ 307/86 (ΦΕΚ:135/Α/86) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
3. ΠΔ 90/99 (ΦΕΚ:94/Α/99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κλπ
4. ΠΔ 338/01 , ΠΔ 339/01, ΠΔ 162/2007
5. ΠΔ 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/09.10.2006) “Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία κλπ. (Τα νομοθετήματα ΠΔ 70α/88, ΠΔ 175/97 και ΠΔ 159/99 (άρθρο 3) για τον αμίαντο καταργήθηκαν με το ανωτέρω ΠΔ 212/06 )
6. ΠΔ 85/91 (ΦΕΚ:38/Α/91) και ΠΔ 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006) Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία κλπ.
7. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
8. ΠΔ 176/(ΦΕΚ 227/Α/14-09-2005) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) κλπ.
9.Γενικά για όλους τους επικίνδυνους παράγοντες (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, καρκινογόνοι)
10. Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (Sevezo) - Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ  

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
1.Γενική Νομοθεσία για εκρηκτικά, άδειες γομωτών πυροδοτών, αποθήκευση ΕΥ

SEVESO (II)
Κ.Υ.Α 12044/613/2007 - Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ