-->

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Η ένταξη λατομείων στο άρθρο 22 του Ν. 4351/2015

1. Λατομεία αδρανών υλικών.Το άρθρο 22 του Ν. 4351/2015 έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και αφορά αποκλειστικά τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε α) εντός λατομικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18) είτε β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής όταν δεν έχει καθοριστεί λατομική στο νομό, στην επαρχία ή στη νήσο του λατομείου) είτε γ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2β του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής για ειδικές χρήσεις ήτοι για τσιμεντοβιομηχανία, σκληρά υλικά κλπ). Κι εφόσον προφανώς εξασφαλίζονται τα δέοντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, δηλ. σχετική αίτηση (μέχρι 04.02.2016), περιβαλλοντικοί όροι, τεχνική μελέτη και εγκριση επέμβασης καθώς και και η ανανέωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών για τους λατομικούς χώρους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται  η συνέχιση της "τακτικής" λειτουργίας των λατομείων αυτών έως την 31.12.2017  και στην περίπτωση των λατομείων που συμπληρώνουν την μέγιστη διάρκεια των 30 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης, περίπτωση για την οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία.

Προφανώς στην διαταξη αυτή εμπίπτουν και τα λατομεία αδρανών υλικών που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 17 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’).

Η δυνατότητα παράτασης των αδειών έως την 31.12.2017, δίνεται και στην περίπτωση λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούσαν αρχικά εκτός λατομικών περιοχών επειδή δεν είχε καθοριστεί λατομική περιοχή, και  δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης επειδή στο μεσοδιάστημα καθορίστηκαν λατομικές περιοχές, οι οποίες όμως σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους.

Δεν εμπίπτουν στην διάταξη αυτή:  

α) τα λατομεία αδρανών της παραγ. 6 του άρθρου 22, τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης ή μίσθωση, η τελευταία παράταση της οποίας λήγει μετά τις 31.12.2017. Τα λατομεία αυτά δεν συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2017 τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις και προφανώς δεν χρειάζονται ρύθμιση.

β) Οι περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών υπό καθεστώς αποκατάστασης περιβάλλοντος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παρ. 1β του Ν. 2837/2000 ειδική μελέτη αποκατάστασης,  που αποτελεί ειδική κατηγορία λατομείων, ούτε οποιαδήποτε αλλη κατηγορία λατομείων αδρανών υλικών διαφορετική από τις ρητά και περιοριστικά αναφερόμενες στην συγκεκριμένη διάταξη.

2. Λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών. Εντάσσονται τα λατομεία για τα οποία λήγει η διάρκεια της 40ετίας για τις άδειες εκμετάλλευσης που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων μισθώσεων, είτε τα λατομεία που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 17 του ν.4203/2013. Κι εφόσον προφανώς εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, δηλ. περιβαλλοντικοί όροι, τεχνική μελέτη και εγκριση επέμβασης καθώς και και η ανανέωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών.

Στη ρύθμιση αυτή, δεν υπάγονται τα λατομεία μαρμάρων, βιομηχανικών κλπ. τα οποία έχουν σήμερα σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης και η τελευταία της παράταση, λήγει μετά την 31.12.2017. Δηλ. τα λατομεία που δεν συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2017 τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους (δηλ. εν προκειμένω τα 40 έτη), έτσι ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, Ν.669/77 και Ν.2702/99.Τα λατομεία αυτά προφανώς δεν χρειάζονται ρύθμιση.

3. Στο άρθρο 22 δεν προβλέπεται η μίσθωση του λατομικού χώρου ως προαπαιτούμενη της έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Εντούτοις, η έκδοση της πράξης ένταξης στον Ν. 4351/2015 που επιτρέπει την συνέχιση των εξορυκτικών εργασιών μέχρι 31.12.2017, υπαγορεύει ότι ο χώρος θα πρέπει να μισθωθεί για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, με βάσει την κείμενη νομοθεσία, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του χώρου (δημοσίου, ΟΤΑ κλπ). Μάλιστα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προβλέπεται η παράταση της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης  εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.

4. Τέλος, δεν πρέπει να απεμπολείται η υποχρέωση για τους εντασσόμενους της καταβολής του «πράσινου τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των πωλήσεων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου και θα πρέπει να χρησιμοποοιύνται αποκλειστικά για σκοπούς αποκατάστασης περιβάλλοντος.

[του Δρ. Τζεφέρη Πέτρου, τα παραπάνω αποτελούν απόψεις του συγγραφέως και μόνον]