-->

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Πέτρου Τζεφέρη: Η ένταξη λατομείων στον Ν.4001/2011

Α. Ενταξη λατομείων αδρανών στο άρθρο 183 παρ1.

Το άρθρο 183 παρ. 1 Ν.4001/2011 έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και αφορά αποκλειστικά λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε α) εντός λατομικών περιοχών είτε β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής όταν δεν έχει καθοριστεί λατομική στο νομό, στην επαρχία ή στη νήσο του λατομείου) είτε γ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2β του Ν 1428/1984 (δηλ. εκτός λατομικής περιοχής για ειδικές χρήσεις ήτοι για τσιμεντοβιομηχανία, σκληρά υλικά κλπ).   Κι εφόσον προφανώς εξασφαλιστούν τα δέοντα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, δηλ. περιβαλλοντικοί όροι και εγκριση επέμβασης για τους λατομικούς χώρους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συνέχιση της "τακτικής" λειτουργίας των λατομείων αυτών έως την 31.12.2013 ακόμη και στην περίπτωση των λατομείων που συμπληρώνουν την μέγιστη διάρκεια των 30 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης, περίπτωση για την οποία δεν υπήρχε πρόβλεψη στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται ούτε στις περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών υπό καθεστώς αποκατάστασης (σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παρ. 1β του Ν. 2837/2000 ειδική μελέτη αποκατάστασης) που αποτελεί ειδική κατηγορία λατομείων, ούτε σε οποιαδήποτε αλλη κατηγορία λατομείων αδρανών υλικών διαφορετική από τις ρητά και περιοριστικά αναφερόμενες σε αυτή.

Η δυνατότητα παράτασης των αδειών έως την 31.12.2013, δίνεται και στην περίπτωση λατομείων αδρανών υλικών που λειτουργούσαν αρχικά εκτός λατομικών περιοχών επειδή δεν είχε καθοριστεί λατομική περιοχή, δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης επειδή στο μεσοδιάστημα καθορίστηκαν λατομικές περιοχές, οι οποίες όμως σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους.

Για την παράταση των αδειών έως την 31.12.2013, πρέπει να προηγηθεί διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα δημόσια λατομεία ή του αιρετού Περιφερειάρχη για τα μη δημόσια δηλ. ιδιωτικά ή δημοτικά, σύμφωνα με την οποία θα διαπιστωθεί ότι : α) το λατομείο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 1 του Ν 4001/2011, β) εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατα εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η Τεχνική Μελέτη, γ) έχουν ανανεωθεί οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές. Η αίτηση για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης, έπρεπε να έχει κατατεθεί υποχρεωτικά έως την 21.10.2011, άλλως -για τα λατομεία που η άδειά τους θα λήξει από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι 31.12. 2013-  δύο μήνες από τη λήξη της άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης.

Στο άρθρο 183 δεν προβλέπεται η μίσθωση του λατομικού χώρου ως προαπαιτούμενη της έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Εντούτοις, η έκδοση της πράξης ένταξης στον Ν.4001/2011 που επιτρέπει την συνέχιση των εξορυκτικών εργασιών μέχρι 31.12.2013, υπαγορεύει ότι ο χώρος θα πρέπει να μισθωθεί για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, με βάσει την κείμενη νομοθεσία, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του χώρου (δημοσίου, ΟΤΑ κλπ).

Προφανώς, στην ρύθμιση αυτή, δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σήμερα σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης και η τελευταία της παράταση, λήγει μετά την 31.12.2013, διότι αυτά προφανώς δεν χρειάζονται ρύθμιση. Ρυθμίζονται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περιπτώσεις που σε λατομεία αδρανών υλικών, έχει λήξει η διάρκεια της 30ετίας της άδειας εκμετάλλευσης και έως σήμερα δεν υφίστατο η δυνατότητα παράτασης.

Β. Ενταξη λατομείων μαρμάρων στο άρθρο 183 παρ.2
Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, οι άδειες εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων, μπορούν να παραταθούν έως την 31.12.2013 ακόμη και αν η λειτουργία τους υπερβαίνει έτσι τη διάρκεια των 40 ετών από την αρχική άδεια εκμετάλλευσης, εφόσον  δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και της έγκρισης επέμβασης των λατομείων.

Για την παράταση των αδειών έως την 31.12.2013, πρέπει να προηγηθεί διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Μεταλλείων, σύμφωνα με την οποία θα διαπιστωθεί ότι : α) το λατομείο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 183 παρ. 2 του Ν 4001/2011, β) εφαρμόζονται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και η Τεχνική Μελέτη, γ) έχουν ανανεωθεί οι προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές.

Προφανώς στη ρύθμιση αυτή, δεν υπάγονται τα λατομεία τα οποία έχουν σήμερα σε ισχύ άδεια εκμετάλλευσης και η τελευταία της παράταση, λήγει μετά την 31.12.2013. Ρυθμίζονται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περιπτώσεις που σε λατομεία μαρμάρων, έχει λήξει η διάρκεια της 40ετίας της άδειας εκμετάλλευσης και έως σήμερα δεν υφίστατο η δυνατότητα παράτασης.

Επίσης, η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 183 Ν. 4001/2011 για τις απαιτούμενες ως άνω διοικητικές πράξεις (ΑΕΠΟ και Εγκριση Επέμβασης)  «σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, αν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υποβληθεί αρμοδίως πλήρης φάκελος με σχετική αίτηση για τη χορήγηση νέων εγκρίσεων» αναφέρεται στα λατομεία των αδρανών υλικών και συνεπώς δεν ισχύει για την περίπτωση των μαρμάρων. Συνεπώς τα λατομεία μαρμάρων για να ενταχθούν θα πρέπει να διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους και έγκριση επέμβασης σε ισχύ.

Γ. Ενταξη λατομείων αδρανών στο άρθρο 183 παρ.3.

Με την παρ. 3 ρυθμίζονται κυρίως οι περιπτώσεις λατομείων αδρανών υλικών τα οποία λειτούργησαν ή λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών ή εκτός λατομικών περιοχών κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 1428/1984 (παρ. 2α και 2β) και διέκοψαν τη λειτουργία τους χωρίς υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή, οπότε τους δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Ν. 2837/2000 όσον αφορά την εκ νέου λειτουργία τους για τις ανάγκες της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατομείων αυτών γίνεται σύμφωνα με ειδική μελέτη, οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της οποίας ορίζονται δια της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 (Β΄ 244).   Εξυπακούεται πως στην κατηγορία αυτή δεν δύνανται να ενταχθούν τα λατομεία που ήδη εντάχθηκαν στον Ν. 2837/2000 σε προηγούμενη χρονική περίοδο και -για διάφορους λόγους- δεν ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση αυτή.

[του Δρ. Τζεφέρη Πέτρου, τα παραπάνω αποτελούν απόψεις του συγγραφέως και μόνον]