-->

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

MINATURA 2020

Το Σεπτέμβριο του 2014 εγκρίθηκε από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, το ανταγωνιστικό έργο με τίτλο «Developing a concept for a European minerals deposit framework» και το Ακρωνύμιο MINATURA2020.

http://minatura.eu/?page_id=68

Ο κύριος στόχος του έργου MINATURA 2020 είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας (δηλ. ενός εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου και πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο) καθορισμού και στη συνέχεια προστασίας των «κοιτασμάτων ορυκτών πόρων δημόσιου συμφέροντος» ώστε να διασφαλιστεί η «βέλτιστη χρήση τους» στο μέλλον. 

Η δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικού σχεδιασμού, το οποίο θα εμπεριέχει την «αρχή της βιωσιμότητας» στον τομέα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων, αποτελεί την κινητήρια δύναμη του έργου MINATURA. 


Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και ημερομηνία έναρξης 1 Φεβρουαρίου 2015, συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια ευρώ και συμμετέχουν 24 εταίροι από 17 χώρες της Ευρώπης.

MarbleQuarry

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, Αυστρία στις 3 και 4 Μαρτίου 2015.