-->

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για την Παραγωγή Αδρανών (SNAP-SEE)

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2014  ημερίδα διαβούλευσης με θέμα: "Βιώσιμος Σχεδιασμός των Αδρανών" η οποία διοργανώθηκε  στα πλαίσια του έργου SNAP-SEE "Sustainable Aggregates Planning in South East Europe"(Βιώσιμος Σχεδιασμός Αδρανών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης). Αντικείμενο της διαβούλευσης  η ανοικτή συνεργασία μεταξύ των εταίρων που εμπλέκονται στο θέμα του σχεδιασμού των αδρανών στη χώρα μας.

Ε.Κ.Β.Α.Α-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ: 1η Hμερίδα διαβούλευσης για τον Βιώσιμο Σχεδιασμό των Αδρανών στην Ελλάδα

Η διασφάλιση της βιώσιμης προμήθειας αδρανών υλικών είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση τόσο εξαιτίας της οικονομικής σημασίας τους όσο και των πιθανών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά το στάδιο της παραγωγής τους. Το έργο SNAP-SEE στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων και στη διάδοση της χρήσης τους για το σχεδιασμό της διαχείρισης των αδρανών υλικών στην ΝΑ Ευρώπη. Βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου SARMa (Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων Αδρανών Υλικών, Sustainable Aggregate Resource Management).

Εξαιτίας των διαχρονικών διαφοροποιήσεων κατά την ανάπτυξη του κλάδου σε κάθε χώρα, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα πολιτικών, σχεδιασμού και διαχείρισης αδρανών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, οι οποίες καθιστούν προβληματική την επάρκεια των πόρων των αδρανών και την οικονομική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Οι διαφορές αυτές επικεντρώνονται:
  • στις διαφορετικές πολιτικές κάθε χώρας σε θέματα διαχείρισης ορυκτών πόρων
  • σε κατακερματισμένες πολιτικές και σχέδια για θέματα αδρανών οι οποίες περιλαμβάνουν πολλούς διαφορετικούς νόμους και εγκυκλίους, δυσκολεύοντας έτσι τον συντονισμό και την υλοποίησή τους
  • στο γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές στις χώρες της ΝΑ πολλές φορές δεν κατανοούν σε επαρκή βαθμόθέματα σχετικά με την Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων Αδρανών Υλικών ή το σχεδιασμό για την προμήθεια ενός Βιώσιμου Διαθέσιμου Μίγματος (Sustainable Supply Mix), το οποίο μπορεί να θεωρεί ως αδρανή ανακυκλωμένα απόβλητα και βιομηχανικά παραπροϊόντα (π.χ σκωρίες), και
  • στην σε μεγάλο βαθμό έλλειψη συντονισμού κατά το σχεδιασμό της προμήθειας πρωτογενών και δευτερογενών αδρανών.
Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας Ομάδας Εργαλείων για το Σχεδιασμό της Διαχείρισης των Αδρανών, με στόχο να υποστηριχθούν οι πολιτικές σε θέματα πρωτογενών και δευτερογενών αδρανών σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν στην:
  • υλοποίηση του οράματος του έργου SNAP-SEE για την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου, συντονισμένου και βιώσιμου σχεδιασμού στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
  • συγγραφή Εγχειριδίου που θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και θα αναβαθμίζει τις διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
  • συγγραφή Εγχειριδίου που περιλαμβάνει Μεθοδολογίες για την Συλλογή και αξιόπιστη Ανάλυση των Δεδομένων
  • καθορισμό Πλαισίου Σχεδιασμού Αδρανών, με λειτουργικές μονάδες οι οποίες θα περιγράφουν τις αρχές, προσεγγίσεις και απαιτούμενες δράσεις για την υλοποίηση των στόχων και του οράματος του έργου
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχ.ΟΠ του Πολυτεχνειου Κρήτης, εδώ.
Επίσης στην ιστοσελίδου του Ε.Κ.Β.Α.Α-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ , εδώ.