-->

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Νέα ΥΑ του ΥΠΕΝ για τις εγγυητικές περιβάλλοντος των εξορυκτικών επιχειρήσεων


[του Δρ. Πέτρου Τζεφέρη]

Mε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/004/21.08.2020 με τίτλο «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους» θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού του ύψους των «εγγυήσεων» των εξορυκτικών επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Τεύχος B’ 3768/07.09.2020 και τροποποιεί την προηγούμενή της απόφαση με αριθμό ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.06.2018 (Β΄2909).

Μπορείτε να δείτε λεπτομερώς την νέα απόφαση αυτή: ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994/ (ΦΕΚ B’ 
Η ΥΑ εξορθολογίζει την μεθοδολογία αλλά και το συνολικό ποσό καταβολής με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου. 

Πράγματι, όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα, το ποσό της εγγυητικής επιστολή υπολογίζεται σε  κάθε περίπτωση με βάση:

Κ= το συνολικό ποσό δαπάνης αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στις παρ.2-3 της απόφασης, καθ΄ όλη την προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διάρκεια της εκμετάλλευσης 

 Δ = η συνολική διάρκεια της εκμετάλλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

X = ο αριθμός των ετών που υπολογίζονται από την αρχή της εκμετάλλευσης έως την ημερομηνία που υπάρχει υποχρέωση αναπροσαρμογής του ποσού της εγγυητικής επιστολής

Ειδικότερα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται με βάση το συνολικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την αποκατάσταση ολόκληρης της έκτασης, όπως αυτό αναφέρεται στην ισχύουσα, κατά το χρόνο υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής, ΑΕΠΟ, αφαιρουμένου ποσοστού είκοσι (20)% επί του ανωτέρω ποσού. Επισης, αν  στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται ποσά γενικών εξόδων και οφέλους, καθώς και ποσά απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (Β΄ 1746) «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής.

Τα παραπάνω ποσά γενικών εξόδων καθώς και τα ποσά απρόβλεπτων δαπανών, που συμπεριλαμβάνονταν στον υπολογισμό της εγγυητικής ΑΕΠΟ, αποτελούσαν ασύμμετρη επιβάρυνση  των εκμεταλλευτών λατομείων και μεταλλείων με πρόσθετα έξοδα στο ύψος των εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης περιβάλλοντος, χωρίς όμως αντίκρυσμα ως προς την αποκατάσταση αυτή καθ'εαυτή, δεδομένου του τρόπου που έχει επιλεγεί για την αποκατάσταση αν τελικά υπάρξει έκπτωση.   Οι προβλεπόμενοι  διαγωνισμοί που προβλεπονται είναι κατά κανόνα  μειοδοτικοί και συνεπώς επιτυγχάνονται σε κάθε περίπτωση σημαντικές μειώσεις επί του αρχικού κόστους αποκατάστασης, οπότε τελικά οδηγούμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας συνέπειες στην περιβαλλοντική αποκατάσταση αυτή καθ’εαυτή.

Τέλος, δίνεται ικανοποιητικός χρόνος προσαρμογής των υπηρεσιών, μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε οι υφιστάμενες κατατεθειμένες εγγυητικές να αντικατασταθουν με άλλες, μεγαλύτερες ή μικρότερες,  σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το ΥΠΕΝ με τη  νέα απόφαση, για την έκδοση της οποίας ελήφθησαν υπόψιν όλες οι απόψεις ευρείας διαβούλευσης με τους θεσμικούς φορείς αλλά και τα πορίσματα ειδικής επιτροπής, θεωρείται πλέον απολύτως βέβαιο ότι οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν εγγυητικές στο σύνολό τους εξυπηρετώντας επί της ουσίας τον στόχο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος.