-->

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

3ο ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τις Πρώτες Ύλες, 9-10.12.2015

Αποτέλεσμα εικόνας για european innovation partnershipΚατά τη διάρκεια του Συνεδρίου:

Εξαγγέλθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (call for commitments) και  έγινε εκτενής ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του HORIZON 2020.

Λογότυπος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπίσης, παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων στους τομείς που καλύπτονται από την ΕΣΚ. Ειδικότερα, μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Υλοποίησης (SIP), τον Σεπτέμβριο του 2013, ξεκίνησε το 2014 η υλοποίηση της πρώτης σειράς 80 δεσμευτικών προτάσεων από πάνω από 700 εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την Ευρώπη. Οι εν λόγω εταίροι έχουν όλοι δεσμευθεί να συνεισφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο για την προώθηση της καινοτομίας στην αξιοποίηση των πρώτων υλών. Παράλληλα ξεκίνησαν το 2014 και το 2015 οι πρώτες συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του προγράμματος HORIZON 2020 στις οποίες η κοινοτική χρηματοδότηση ξεπέρασε τα € 140.000.000.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης του HORIZON 2020

Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάστηκαν είναι τα εξής:

1. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology – EIT) για τις πρώτες ύλες. Αναφέρθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την ολοκλήρωση στελέχωσης του ΕΙΤ και την έναρξη δραστηριοποίησής του κυρίως στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες στον τομέα των πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://eitrawmaterials.eu/

2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Έγινε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της πορείας υλοποίηση του Σχεδίου Γιουνκέρ.
Μέχρι το νοέμβριο του 2015:έχουν εξαγγελθεί προγράμματα συνολικού ύψους 42,5 δις €,  έχουν εγκριθεί προγράμματα συνολικού ύψους 23,2 δις € και έχουν δαπανηθεί 5,3 δις € από την Ε.Τ.Επ. για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες (στα ελληνικά) εδώ και εδώ.

3. Κυκλική Οικονομία - Δυνατότητες επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες (στα ελληνικά) εδώ.

4. Από την έρευνα στην αγορά – Παραδείγματα start-ups: Votechnik: http://www.votechnik.com/  και Metasphere: http://www.metasphere.se/

5. RAW MATERIALS SCOREBOARD (Δείκτες εξέλιξης των δραστηριοτήτων του κλάδου των Πρώτων Υλών). Ύστερα από μία περσινή συνάντηση και μετά από διάφορες προτάσεις, είχαν επιλεχθεί αρχικά 55 δείκτες αξιολόγησης της δραστηριότητας του κλάδου των Πρώτων Υλών (Έρευνα – Εξόρυξη – Αξιοποίηση – Ανακύκλωση – Υποκατάσταση). Στη συνέχεια έγιναν 3 επιμέρους λειτουργικές ομάδες (Operational Groups) οι οποίες επεξεργάστηκαν τις αρχικές προτάσεις και κατέληξαν σε μία πρώτη προσέγγιση 30, πλέον, δεικτών αξιολόγησης. Οι δείκτες αυτοί αναμένεται να υιοθετηθούν σε συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Υψηλού Επιπέδου (High Level Steering Group) την άνοιξη του 2016.

6. Φινλανδικό δίκτυο για τη βιώσιμη εκμετάλλευση μεταλλείων. Παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τη Φινλανδία για την οργάνωση ενός δικτύου μεταλλευτικών περιοχών με στόχο τη συνεργασία καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής των, μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

7. Επιτεύγματα της ΕΣΚ μέχρι σήμερα: Παρουσιάστηκαν αρκετές προτάσεις (commitments) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης: (ERAMIN, MINERALS4EU, CRM INNONET και I2MINE). Περισσότερες πληροφορίες και στη διεύθυνση με τις προηγούμενες εγκεκριμένες προτάσεις (Recognised Raw Material Commitments)

8. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ - POSTERS SESSION
Ολες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου εδώ.

[Επιμέλεια:  Π. Τζεφέρης]