-->

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Τα σιδηρονικελιούχα στο Αιγάλεω και γενικότερα την Περιφέρεια Αττικής

Η επαφή του Fe-Niούχου μεταλλεύματος (και του ενδιάμεσου
silcrete πυριτολίθων) με τους υποκείμενους οφιολίθους-σερπεντινίτες
Στην παρούσα εργασία διεξάγεται γεωλογική- κοιτασματολογική χαρτογράφηση στην περιοχή του όρους Αιγάλεω Δυτ. Αττικής όπου εμφανίζεται σιδηρονικελιούχος μεταλλοφορία. Προηγείται αναγνώριση πετρωμάτων, λιθολογικών τύπων, γεωλογικών σχηματισμών μετά από επιτόπιες επισκέψεις και συλλογή δειγμάτων καθώς και η βιβλιογραφική περιγραφή της σχετικής γεωλογίας δομής της περιοχής. Τέλος εξάγονται συμπεράσματα για τη σιδηρονικελιούχα μεταλλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

Στην περιοχή μελέτης (πρόποδες του όρους Αιγάλεω, μεταξύ Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας) απαντούν κατακερματισμένα ανθρακικά και μαργαϊκά ιζήματα, αναμιγμένα με εξαλλοιωμένους σερπεντινίτες που στην οροφή τους εμφανίσεις Fe-Ni-ούχου μεταλλεύματος. Υπερκείμενα αυτών απαντούν ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι. Στην επαφή των ασβεστολίθων και οφιολίθων τοπικά απαντούν εμφανίσεις σιδηρονικελιούχων κοιτασμάτων. Οι εμφανίσεις του Ni-Fe ούχου μεταλλεύματος που εντοπίστηκαν και παρά την μικρής κλίμακας εκμετάλλευσής τους στο παρελθόν, είναι μη αξιοποιήσιμες λόγω ελάχιστων αποθεμάτων αλλά και χωροθέτησης δίπλα στον οικιστικό ιστό, εντούτοις έχουν ερευνητική και επιστημονική αξία ενώ η περιοχή μελέτης χρήζει περιβαλλοντικής εξυγίανσης.

Ανάλογα από γεωλογικής και κοιτασματολογικής άποψης κοιτάσματα υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή Αττικής, ενδεικτικά η ΠΜ Παραχώρηση Μεταλλείων (ΠΜ) 364 στην θέση Κακή Ράχη, Δήμου Ασπρόπυργου, τα οποία κρίνονται ως εν δυνάμει αξιοποιήσιμα.

Από χημικές αναλύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν, οι περιεκτικότητες του νικελίου στα σιδηρονικελιούχα Αττικής κυμαίνονται από 0,66% έως 1,6%Ni με βασικούς φορείς του νικελίου να είναι ο αιματίτης, ο χλωρίτης  και ο νιμίτης.

Υπενθυμίζεται ότι τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που τροφοδοτούν το πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα, αποτελούν σιδηρονικελιούχους λατερίτες (Εύβοιας, Στερεάς Ελλάδας και Καστοριάς) μέσης περιεκτικότητας περί το 0.9-1% σε Ni (Λεονάρδος 2013, Τζεφέρης, 2013).
Χημική ανάλυση αιματιτικού λατερίτη Αιγάλεω (Παρασκευαΐδης και Χωριανοπούλου, 1978)
Απλοποιημένος  γεωλογικός-κοιτασματολογικός Χάρτης της περιοχής μελέτης Αιγάλεω-Ανω Κορυδαλλός

Εντούτοις, η επιτυχημένη και με όρους βιωσιμότητας χρήση υδρομεταλλουργικών τεχνικών πχ. εκχύλισης με αραιό θειικό οξύ σε σωρούς, η οποία δύναται να εφαρμοστεί (ενδεικτικά μέθοδος HELLAS-HEap Leaching LAteriteS), (Αγατζίνη και λοιποί, 2000 και Agatzini and Zafiratos, 2004) στα εκτεταμένα φτωχά λατεριτικά κοιτάσματα της χώρας με περιεκτικότητα νικελίου από 0,6-1% (Αποστολίκας, 2010) , θα μπορούσε να δημιουργήσει πεδίο χρήσης και για φτωχούς Fe-Ni-ούχους λατερίτες, όπως οι λατερίτες Αττικής. 

Π. Τζεφέρη : Η ορυκτολογία των νικελιούχων λατεριτών και η συμβολή της στην εξαγωγική μεταλλουργία

Εννοείται ότι η τυχόν εκμετάλλευσή των συγκεκριμένων μικρών κοιτασμάτων του όρους Αιγάλεω σήμερα κρίνεται απαγορευτική τόσο διότι το αποθεματικό τους δυναμικό είναι ισχνό και μη επαρκές όσο και από το γεγονός ότι η θέση τους είναι ακριβώς δίπλα από την εκτεταμένη ανάπτυξη του αστικού ιστού και του σχεδίου πόλεως.

Εντούτοις, στην ευρύτερη περιοχή με την περιγραφείσα γεωλογική και λιθοστρωματογραφική σύνθεση, υφίστανται και άλλα κοιτάσματα νικελιούχων λατεριτών με επίσης ανάλογη χημική και ορυκτολογική σύσταση, πιθανώς αξιοποιήσιμα .

Ενδεικτικά, η σχετικά πρόσφατη θεσμοθετηθείσα Παραχώρηση Μεταλλείων (ΠΜ) 364 στην θέση Κακή Ράχη, Δήμου Ασπρόπυργου, Δυτικής Αττικής με έκταση 3,4 τ. χιλ. και μετάλλευμα περιεκτικότητας νικελίου κατά μέσο όρο 0,8-0,9%. Το κοίτασμα τοπικά είναι πισσολιθικό με κύριο φορέα του Ni τον νικελιούχο χλωρίτη (και δευτερευόντως τον αιματίτη και γκαιτίτη) ενώ η μέχρι σήμερα συντελεσθείσα έρευνα τα εκτιμώμενα συνολικά αποθέματα σε λατερίτη εκτιμώνται 5-7.000.000 m3 (Κοντεκάκης, 2016).

Τα σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα στο Αιγάλεω της Αττικής!

[του Πέτρου Τζεφέρη] [by Tzeferis Peter]