-->

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Ε.Α.Γ.Μ.Ε:Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Hellenic Authority for Geology and Mineral Exploration)

Οι αρμοδιότητες του ΙΓΜΕ καθώς και ορισμένες νέες αρμοδιότητες θα ασκούνται πλέον από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Με το σχέδιο νόμου συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε) το οποίο αποτελεί την μετεξέλιξη του παλαιού ΙΓΜΕ (Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 272/1976)
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται  το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών». Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Με το σχέδιο νόμου συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε), με έδρα την Αττική, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λειτουργεί για χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο στόχος είναι να θωρακιστεί  ο δημόσιος χαρακτήρας επ’ ωφελεία του κράτους και της κοινωνίας και να διασφαλιστεί η άσκηση υψηλής κρατικής εποπτείας καθώς και η κυριότητα των δεδομένων από το Δημόσιο.

Σκοπός της Αρχής είναι η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του Δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείμενων, όπως ορίζει κάθε φορά η κείμενη νομοθεσία, η γεωλογική, η υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της και ελεγκτικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες.

Οι αρμοδιότητες της αρχής ορίζονται στο άρθρο 2. Νέες αρμοδιότητες είναι : H παροχή γνωμοδοτήσεων  σε ζητήματα γεωθερμίας και η τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Επίσης η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Η έρευνα και καταγραφή γεωλογικών κινδύνων και ακόμη ενδιαφέρουσα η δημιουργία "Δημόσιου Αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων" πάγιο αίτημα των γεω-επιστημόνων που έχουν διαπιστώσει στο παρελθόν να χάνονται ή να καταστρέφονται στοιχεία ερευνητικών γεωτρήσεων.


Η Αρχή διαρθρώνεται υπό τον Γενικό Διευθυντή σε 6 Διευθύνσεις έναντι των 20 Διευθύνσεων του ΙΓΜΕ. Οι Διευθύνσεις ορίζονται ως ακολούθως: α. Διεύθυνση Γεωλογίας και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) β. Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) γ. Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ) ε. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ). Μάλιστα,  η τελευταία διεύθυνση είναι απολύτως νέα και έχει ως σκοπό, την έρευνα και την καταγραφή γεωλογικών κινδύνων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες αρχές.

Στην Αρχή συνιστώνται διακόσιες είκοσι [220] οργανικές θέσεις προσωπικού, μία [1] θέση Γενικού Διευθυντή, δύο [2] θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πέντε [5] θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής, τρεις [3] θέσεις μετακλητών υπαλλήλων.

Η Αρχή έχει τους ακόλουθους λειτουργικούς και ιδιωτικούς πόρους: 

α. Λειτουργικοί πόροι δηλ. την Ετήσια Κρατική Επιχορήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πληρωμή των λειτουργικών δαπανών και τους πόρους που προέρχονται από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Αρχή,
β. Ιδιωτικοί Πόροι δηλ. έσοδα από διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας της Αρχής, από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε φύσης εισφορές ή τέλη κλπ. Οι αμοιβές, που εισπράττονται από το Δημόσιο ή το ευρύτερο Δημόσιο, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, δεν αποτελούν ιδιωτικούς πόρους της Αρχής, αλλά εντάσσονται στον Ειδικό Ερευνητικό Λογαριασμό Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Έργων της Αρχής (Ε.Ε.Λ.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων δημόσιας ωφέλειας που εκτελεί η Αρχή και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της χώρας.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 272/1976 (Α’ 50)  λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση  σύμφωνα με ειδική διαδικασία. Ολες οι υποδομές, η τεχνογνωσία και η «μνήμη» του ΙΓΜΕ, που την αποτελούν τα εργαστήρια, οι μελέτες και οι βάσεις δεδομένων περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και τίθενται στη διάθεση και διαχείριση της Αρχής.

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την περαιτέρω οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό της Αρχής, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στο άρθρο 28 τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την μετάπτωση από το ΙΓΜΕ στην ΕΑΓΜΕ, το υπαλληλικό προσωπικό, την τύχη των υφιστάμενων προγραμμάτων και δράσεων και πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις του υφιστάμενου ΙΓΜΕ. Για την προστασία του προσωπικού διατηρούνται οι θέσεις εργασίας με την ίδια έννομη σχέση, ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γίνεται αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή τους και μισθολογική προστασία με διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους. Τέλος αύξηση ανώτατων ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα 62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ.

http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Ι.Γ.Μ.Ε.
Το portal του Ι.Γ.Μ.Ε.
Η Συμβολή του Ι.Γ.Μ.Ε. στην έρευνα των Μη Ενεργειακών ΟΠΥ της Χώρας
Συμβολή του ΙΓΜΕ στην Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Ανάπτυξη
Το ΙΓΜΕ πρέπει να συμμαζευτεί, ΟΧΙ να κλείσει!
Kick-off Meeting για το Πρόγραμμα των Μη Ενεργειακών Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΜΕΟΠΥ) του ΕΣΠΑ
ΙΓΜΕ: «Εφαρμοστική» Γεωλογία στο Μεσοπρόθεσμο
Έργο ProMine-Εντοπισμός κοιτασμάτων για νανο-προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
Οι ορυκτές πρώτες ύλες της Ελλάδας-Ένας μισοκρυμμένος θησαυρός. Η έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα-Παρελθόν-Προοπτικές και η γεωπολιτική διάσταση
To εργαστήριο ΛΙΘΟΣ του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. για τον έλεγχο της ποιότητας των διακοσμητικών πετρωμάτων