-->

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Ερευνα και αξιολόγηση επιλεγμένων Μη Eνεργειακών Ορυκτών Πρώτων Υλών της Χώρας (ΜΕΟΠΥ, ΙΓΜΕ)

Άπό την παρουσίαση του έργου, Κ. Λασκαρίδης, ΥΠΕΝ, 8.03.2017
Άπό την παρουσίαση του έργου, Κ. Λασκαρίδης, ΥΠΕΝ, 8.03.2017
Άπό την παρουσίαση του έργου, Κ. Λασκαρίδης, ΥΠΕΝ, 8.03.2017


Η παρούσα ερευνητική πρόταση  του ΙΓΜΕ που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ε.Π.Α.Ε. ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α είχε ως στόχους:
  • την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση – αξιολόγηση,
  • την εκτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού και
  • την οικονομοτεχνική προσέγγιση 
επιλεγμένων ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, σε μια προοπτική βιώσιμης παραγωγικής αξιοποίησης.

Το έργο είχε διαρθρωθεί και τελικά ολοκλήρωσε 7 θεματικά αντικείμενα: Μεταλλικά Ορυκτά, Βιομηχανικά Ορυκτά, Αδρανή Υλικά, Διακοσμητικά Πετρώματα και Παραπροϊόντα, Διακοινοτική Εναρμόνιση, Τεχνολογίες Δευτερογενών.
Συγκεκριμένα οφέλη που προέκυψαν από τα αποτελέσματα του έργου:
  • Επαναξιολόγηση των οικονομοτεχνικών μελετών για τα κοιτάσματα προσχωματικού χρυσού σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών αξιοποίησης ασβεστιτικών απορριμμάτων λατόμευσης μαρμάρου στην Π.Α.Μ.Θ. 
  • Σύνταξη νέου Άτλαντα των Ελληνικών Διακοσμητικών Πετρωμάτων. Συμπλήρωση/ενημέρωση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων κοιτασμάτων Βιομηχανικών Ορυκτών του Ελλαδικού χώρου.
  • Επιβεβαίωση αποθεματικού δυναμικού 10 περίπου εκατομμυρίων τόνων ολιβινίτη Α’ ποιότητας, στο δυτικό περιθώριο του Δημόσιου Μεταλλείου του Βάβδου Ν. Χαλκιδικής. Το Υ.Π.ΕΝ μπορεί να προτείνει στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση του χώρου. 
  • Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για την ανάκτηση μεταλλικών αξιών, αξιοποιώντας φτωχές Ο.Π.Υ και απορρίμματα. 
  • Δημιουργία Δημόσιας Βάσης Κοιτασματολογικών Δεδομένων για τις Μ.Ε.Ο.Π.Υ. της Χώρας.
Τα αποτελέσματα του έργου απευθύνονται και αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα τελικών αποδεκτών και «εν δυνάμει» χρηστών, όπως είναι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, δημόσιες υπηρεσίες, περιφερειακές και δημοτικές αυτοδιοικήσεις που εκπροσωπούν θεσμικά τις τοπικές κοινωνίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, μεταλλευτικές και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, βιομηχανικοί σύνδεσμοι, επαγγελματικά επιμελητήρια, κ.λπ.

Κύριοι ειδικοί λόγοι μη υλοποίησης τμήματος του φυσικού αντικειμένου του έργου Μ.Ε.Ο.Π.Υ. είναι: Αναστολή όλων των ερευνητικών εργασιών που είχαν προγραμματισθεί για εντοπισμό πρωτογενούς χρυσού στις περιοχές «Ποντοκερασιά» του Ν. Κιλκίς και «Μαύρα Λιθάρια» του Ν. Σερρών, ύστερα από την έντονη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών και, στη δεύτερη περίπτωση, της απόφασης της ολομέλειας του Δ.Σ. του Δήμου Σιντικής να μην επιτρέψουν τη συνέχιση των εργασιών στο Ι.Γ.Μ.Ε.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]