-->

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Aποκατάσταση Περιβάλλοντος σε Λατομεία Αδρανών Υλικών με εμβάθυνση στη μορφολογική διαμόρφωση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ:
αποκατάσταση υψηλών βαθμίδων με δημιουργία πρανούς κλίσης 20
μοιρών και φύτευσή του, στη θέση Αρκουδόρεμα Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου.
Η δημιουργική αντιμετώπιση με νέες καινοτόμες προτάσεις που αφορούν το ζήτημα της μορφολογικής διαμόρφωσης και αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών, εξοφλημένων ή ενεργών, μπορεί να βελτιώσει την αρνητική για την αισθητική του τοπίου εικόνα που έχει δημιουργήσει η πλειοψηφία των έως σήμερα υπαιθρίων λατομεύσεων αδρανών σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Μορφολογική διαμόρφωση και εν συνεχεία αποκατάσταση
λατομείου αδρανών υλικών με φυτεύσεις


Σημερινή φωτογραφική άποψη λατομείων
 περιοχής Μαρκόπουλου, φωτο 2012
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο η παρούσα εργασία, μεταπτυχιακή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  εξετάζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των λατομείων αδρανών υλικών,επισημαίνει τα σημαντικά δεδομένα σχετικά με την αποκατάσταση αυτών κυρίως όσον αφορά το τοπίο, με τεχνικές για τη βλαστητική αποκατάσταση μεγάλης κλίσεως πρανών, τη διαμόρφωση ηπιοτέρων κλίσεων όπου είναι εφικτό και την χωροθέτηση με γνώμονα την κατά το δυνατόν απόκρυψη των εξορύξεων από χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας και ένταξή τους στο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η θεωρητική ανάλυση πλαισιώνεται από υπαρκτά παραδείγματα λατομείων, όπου έγιναν προσπάθειες να εφαρμοστούν οι βέλτιστες τεχνικές διαμόρφωσης/ αποκατάστασης και στη συνέχεια παρουσιάζεται πρόταση εφαρμογής (case study) των σημαντικοτέρων από αυτές σε υφιστάμενο ανενεργό λατομείο αδρανών της Αττικής, που παρά τις έως σήμερα προσπάθειες αποκατάστασης είναι ορατό από σημαντικό τμήμα αυτής.

Βάσει αυτών εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται θεσμικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση και συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας αποκατάστασης των λατομείων.

Η συμπλήρωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου με κατάλληλες δεσμευτικές για το σκοπό αυτό νέες διατάξεις μπορεί να έχει θετική επίδραση.

Φιλοδοξία της παρούσης είναι να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια για την ουσιαστική αλλά και θεσμική κατοχύρωση της μορφολογικής διαμόρφωσης προς αναβάθμιση της αποκατάστασης των λατομείων αδρανών υλικών.

[Ι. Λιάσκος, Π. Τζεφέρης]

Παρουσίαση εργασίας