-->

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Θέματα Υγιεινής εργαζομένων στην εξόρυξη- Νέο πλαίσιο αξιολόγησης οδηγιών ΕΕ


Με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας περισσότερων από 217 εκατομμυρίων εργαζομένων στην ΕΕ από τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, η EE έχει εκπονήσει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,  για τα έτη 2014-2020. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση υψηλών προτύπων για τις συνθήκες εργασίας, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: ένα στρατηγικό πλαίσιο καθορίζει τους στόχους της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020

Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει τις μείζονες προκλήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, μεταξύ των οποίων και τη βελτίωση της πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών με την αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων κινδύνων, χωρίς να παραβλέπονται οι υφιστάμενοι κίνδυνοι. Το στρατηγικό πλαίσιο προτείνει μια δέσμη δράσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
  • Παροχή πρακτικής υποστήριξης στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που θα τις βοηθήσει να αυξήσουν τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.
  •  Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών από τα κράτη μέλη και αξιολόγηση των επιδόσεων των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας.
  •  Βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης.
Το στρατηγικό πλαίσιο προσδιορίζει και τα μέσα για την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων: ο κοινωνικός διάλογος, η ευαισθητοποίηση, η επιβολή της νομοθεσίας, οι συνέργειες με άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. δημόσια υγεία, παιδεία) κ.λπ. Στο πλαίσιο, ιδίως, της οικονομικής κρίσης, η επένδυση στο πνεύμα πρόληψης των κινδύνων και η προώθηση καλύτερων συνθηκών στο χώρο εργασίας αποφέρουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως μείωση των ατυχών περιστατικών κατά την εργασία, βελτιωμένη υγεία για το προσωπικό και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του RAW MATERIALS SUPPLY GROUP που έγινε στις Βρυξέλλες στις 1.10.2015, έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των 24 βασικών οδηγιών για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.Μεταξύ των οδηγιών αυτών, το σύνολο των οποίων έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, περιλαμβάνονται και ορισμένες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών - ΚΜΛΕ, όπως οι ακόλουθες:
  • Οδηγία 92/58/EOK Σήμανση ασφάλειας και υγείας,   ΠΔ 105/1995,  άρθρο 4 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 89/656/EOK Εξοπλισμός ατομικής προστασίας,   ΠΔ  396/1994,άρθρο 8 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 92/85/EOK Προστασία των εγκύων, λεχώνων κλπ, ΠΔ 176/1997, άρθρο 11 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 98/24/ΕΚ Έκθεση σε κινδύνους (χημικοί παράγοντες) , ΠΔ 338/2001,  άρθρο 22 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 2003/10/ΕΚ Έκθεση σε κινδύνους (θόρυβος), ΠΔ 149/2006, άρθρο 21 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 2002/44/ΕΚ Έκθεση σε κινδύνους (κραδασμοί), ΠΔ  176/2005, άρθρο 26 ΚΜΛΕ
  • Οδηγία 89/654/EOK Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας, ΠΔ 16/1996,άρθρο 45 ΚΜΛΕ
Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι γενικά η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνοχή της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν ειδικότερα θέματα, όπως οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, το κόστος συμμόρφωσης αλλά και μη συμμόρφωσης, κ.λπ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γνωστοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη Συμβουλευτική Επιτροπή (EESC) για την Υγιεινή και την Ασφάλεια Εργασίας (ACSH).

Ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν είναι τα όρια που έχουν τεθεί και αναφέρονται στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από χημικούς παράγοντες (άρθρο 22 του Κ.Μ.Λ.Ε.), για τα οποία έχει προταθεί η τροποποίηση των ορίων του ΝΟ (8h-TWA) από 25 ppm (30 mg/m3) σε 2 ppm (2,5 mg/m3) και του ΝΟ2 (8h-TWA) από 5 ppm (9 mg/m3) σε 0,5 ppm (0,995 mg/m3). Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης αφορά κάθε εργασία σε υπόγεια έργα και συνεπώς και στα υπόγεια μεταλλεία, δημιουργούνται νέες απαιτήσεις για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και πρέπει να γίνουν προτάσεις για την ταχεία επίτευξη των στόχων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα ( οι νέες τροποποιήσεις θα ισχύσουν εντός του 2016) οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων θα πρέπει να είναι σε θέση (εξοπλισμός, στελέχωση, εξατομικευμένα μέτρα κλπ) να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα.