-->

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Παράταση της λειτουργίας των λατομείων μέχρι 31-12-2020Την παράταση κατά πέντε χρόνια της λειτουργίας των λατομείων των οποίων η άδεια λειτουργίας ή μίσθωσης λήγει 31/12/2015, προβλέπει υπουργική τροπολογία που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες που βρίσκεται υπό επεξεργασία στη βουλή, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, με τις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου παρατείνεται μέχρι 31-12-2020 και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η λειτουργία των λατομείων των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης ή οι άδειες εκμετάλλευσης έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν (μέχρι 31-12-2020) την προβλεπόμενη μέγιστη διάρκειά τους.

Ανάλογη ρύθμιση είχε θεσμοθετηθεί  με τους Ν.4001/2011 και 4203/2013, παρατείνοντας για δύο διετίες τις άδειες με αρχή το 2011 για τα λατομεία αδρανών και μαρμάρων και που τώρα επεκτείνεται και στις λοιπές κατηγορίες των "λατομικών" ορυκτών.  Πρόκειται για αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ179Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’).


Πεδίο Εφαρμογής.  Τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν είτε εντός λατομικών περιοχών ή χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18) είτε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν.1428/1984 (Α΄43), είτε των λατομείων αδρανών υλικών που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 17 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’). Επίσης τα λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών με άδειες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των αντίστοιχων μισθώσεων, είτε των λατομείων που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 17 του ν.4203/2013.

Προϋποθέσεις: Ως προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας τίθεται τόσο η επικαιροποίηση των απαιτούμενων μελετών ή εγκρίσεων (περιβαλλοντικής και τεχνικής μελέτης, έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση) όσο και η ανανέωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μελέτη αποκατάστασης του περιβάλλοντος καθώς και την καλή εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης. 

Σκοπός της διάταξης είναι η αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω λατομείων, μόνο και μόνο επειδή συμπλήρωσαν τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους. Η συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης ή αδειών εκμετάλλευσης καθιερώθηκε διότι τότε ο νομοθέτης έκρινε, όπως προκύπτει και από τις εισηγητικές εκθέσεις του, ότι αυτή ήταν επαρκής για την απόσβεση των σημαντικών δαπανών που απαιτούντο για τη δημιουργία σύγχρονων λατομείων (αγορά-ανανέωση εγκαταστάσεων, μηχανικού εξοπλισμού, δημιουργία έργων υποδομής, διανοίξεως λατομείων κλπ). 

Αυτή η προσέγγιση, όμως, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες επιταγές και δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικές παραμέτρους. Κι αυτό διότι η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου επιτάσσει την μέγιστη δυνατή απόληψη/αξιοποίηση των κοιτασμάτων σε θέσεις, όπου έχει ήδη συντελεσθεί η επέμβαση στο περιβάλλον, καθώς αυτή αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη από περιβαλλοντική άποψη λύση. Η διακοπή λειτουργίας των λατομείων λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου των αδειών τους, τη δεδομένη χρονική περίοδο και πριν τεθεί σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο θα αλλάξει η προσέγγιση σε σχέση με το χρονικό ορίζοντα λειτουργίας των λατομείων και που ενδεχομένως να μη διατηρήσει τον ίδιο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας για τα λατομεία, μόνο προβλήματα θα δημιουργούσε. Με γνώμονα λοιπόν την ομαλή και οικονομικά συμφέρουσα τροφοδοσία της χώρας με υλικά, αλλά και την αποτροπή δυσχερειών εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου είναι σκόπιμο να παραταθεί η λειτουργία των εν λόγω λατομείων μέχρι 31-12-2020.

Για τις επιμέρους παραγράφους 3,4, 5 και 6:

Με την παραγ. 3 περιγράφεται η διοικητική διαδικασία και οι προθεσμίες για την εφαρμογή από την διοίκηση των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2.

Με την παραγ. 4 ορίζεται η διαδικασία για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος λατομείων των οποίων η λειτουργία διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς υπαιτιότητα του προσώπου που τα εκμεταλλέυεται, ένεκα αποφάσεων της Διοίκησης ή των Δικαστηρίων, όπως συμβαίνει σε περίπτωση ακύρωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσεων καθορισμού λατομικών περιοχών ή αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών επειδή ανέκυψαν λόγοι που επιβάλουν τον αποχαρακτηρισμό τους ή διακοπής λειτουργίας λατομείων τα οποία λειτουργούσαν νομίμως εκτός λατομικών περιοχών για λόγους δημοσίου συμφέροντος κ.τ.λ.

Με την παραγ.5 προβλέπεται η καταβολή «πράσινου τέλους» από τους εκμεταλλευόμενους τα λατομεία των προηγούμενων παραγράφων. Το τέλος αυτό θα ανέρχεται στο 1% επί της αξίας των πωλήσεων και θα κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Είναι σημαντικό ότι το τέλος αυτό θα διατίθεται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο λειτουργούν τα εν λόγω λατομεία, αντισταθμίζοντας έτσι τις οχλήσεις ή περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις που ενδεχομένως υφίσταται η περιοχή από τη λειτουργία τους. Αλλωστε, ανάλογη ρύθμιση καταβολής «πράσινου τέλους» έχει θεσπιστεί με τους Ν.4001/2011 και 4203/2013.

Τέλος, με την παραγ. 6 του εν λόγω άρθρου, εξαιρούνται των ρυθμίσεων των παραγράφων 1 και 2 τα λατομεία τα οποία δεν συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2020 τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.

[του Πέτρου Τζεφέρη] [By Tzeferis Petros]