-->

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη για αναβάθμιση της πύλης latomet.gr

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ, Άξονας Προτεραιότητας 06) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σύμφωνα με την απόφαση 13/10/178215/1119/23.06.2015 του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, προκηρύσσεται Διεθνής Διαγωνισµός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ”»
Προκήρυξη έργου ΛΑΤΟΜΕΤ by tzeferisp

  • Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυαλή πύλη του   ΕΣΗ∆ΗΣ: 30/06/2015
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 15/09/2015 και ώρα 17:00
  • Aνώτατος προϋπολογισµός του έργου (122.000) Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Διάρκεια υλοποίησης του έργου  δέκα (10) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Θα ακολουθήσει περίοδος επιπλέον δώδεκα (12) µηνών για την τεχνική υποστήριξη καλής λειτουργίας της εφαρµογής.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

Περισσότερες πληροφορίες και τα επίσημα στοιχεία που αφορούν την διακήρυξη  εδώ  όπου ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί με τον αριθμό 10300.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα τεύχη και παραρτήματα θα το βρείτε στoυς  παρακάτω συνδέσμους:

Σημαντική παρατήρηση: Για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή προτάσεων επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη προηγούμενη πιστοποίηση των ενδιαφερομένων στο ΕΣΗΔΗΣ , απόκτηση κωδικών κλπ (ηλεκτρονική υπογραφή, επιμόρφωση στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κλπ)