-->

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

To e-goverment των Oρυκτών Πρώτων Υλών

Ένα μεγάλο στοίχημα για την χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης αλλά και τη προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί η ενσωμάτωση της οδηγίας INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) στην ελληνική νομοθεσία. H οδηγία διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο ώστε να δημιουργηθεί υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Eυρώπη, η οποία να καταστεί άμεσα διαθέσιμη στο κοινό αλλά και αξιοποιήσιμη ως εργαλείο λήψης αποφάσεων σε επίπεδο τόσο εθνικής όσο και κοινοτικής πολιτικής.
Ένα από τα θεματικά επίπεδα της χωρικής πληροφορίας (έδαφος, χρήσεις γης, νερά, υγεία και ασφάλεια, βιομηχανία κλπ) είναι και οι ορυκτοί και ενεργειακοί πόροι καθώς και οι εξορυκτικές δραστηριότητες.

Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ, αναπτύχθηκε από το ΥΠΕΚΑ, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήματος (ΟΠΣ) ψηφιακής βάσης γεωγραφικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας, το οποίο βασίστηκε στην πλήρη  καταγραφή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στον τόπο μας. Στη βάση χωρικών δεδομένων περιλαμβάνονται: λατομεία αδρανών, θεσμοθετημένες λατομικές περιοχές, λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και σχιστολιθικών πλακών, αργιλορυχεία, μεταλλεία, ορυχεία ενεργειακών ορυκτών (λιγνιτορυχεία), γεωθερμικά πεδία, εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης με γεωθερμική αντλία θερμότητας, «εξηρημένες» υπέρ του δημοσίου εκτάσεις μεταλλευτικού ενδιαφέροντος κλπ.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάθεσης γεωγραφικών θεματικών πληροφοριών που αφορούν την μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα αλλά και την προώθηση στην κατεύθυνση της δικτύωσης των δημοσίων υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) για μια ορθολογικότερη διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με του ορυκτούς πόρους. Σε ένα περιβάλλον δημόσιας διοίκησης, μάλλον απαθούς και αδιάφορης για θέματα «ψηφιακής σύγκλισης», το συγκεκριμένο ΟΠΣ φιλοδοξεί να προσφέρει διακυβερνητικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των κατηγοριών (G2C, G2B καθώς και G2G): προς πολίτες, επιχειρήσεις αλλά και προς το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Είναι δυνατή η χρησιμοποίησή του ως εργαλείου λήψης αποφάσεων, εποπτείας, ελέγχου, γνωμοδοτήσεων και χωροταξικού σχεδιασμού. Επιπλέον, η διάθεση των πρωτογενών γεω-δεδομένων από τη διαδικτυακή πύλη που σχεδιάστηκε http://www.latomet.gr/ θα έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια διάχυσή της πληροφορίας με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατός ο έλεγχος και η ταυτοποίηση όλων των δεδομένων (αποφάσεις αδειοδοτήσεων, εγκρίσεις μελετών, εγκρίσεις Π.Ο., αποφάσεις καθορισμού λατομικών περιοχών κ.λ.π.) που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους. Αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο καθώς όπως είναι γνωστό η αξιοπιστία και η ακρίβεια των καταχωρημένων στοιχείων σε μια βάση δεδομένων αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο της εύρυθμης λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό και τα δεδομένα που αναρτώνται δεν είναι ακόμη πλήρως προσβάσιμα με την απεικόνισή τους με την μορφή πολυγώνων, πλην των ανοιχτών δεδομένων (open data).