-->

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Ανοιχτά GIS δεδομένα από τη βάση latomet.gr

Εξηρημένες Υπέρ Δημοσίου Περιοχές
Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το latomet.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της εξορυκτικής δραστηριότητας προς όλους τους πολίτες της χώρας.
H Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης των γεωχωρικών δεδομένων της, ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δράσεις:

1. Καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου Μεταλλευτικών Περιοχών της χώρας, όπως αυτές έχουν προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α/12.11.1964, διορθ. ημαρτημένων ΦΕΚ 31/Α/25.02.1965).
Τα ως άνω δεδομένα είναι διαθέσιμα στον παρακάτω Διαδικτυακό σύνδεσμο:
www.latomet.gr/excluded_areas


2. Καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιακή απεικόνιση των χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων (βεβαιωμένων και πιθανών), όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει). Τα εν λόγω στοιχεία μέσω κατάλληλης εφαρμογής που εξυπηρετείται από τους servers της πύλης LATOMET του ΥΠΕΚΑ, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.latomet.gr/geotherm/index.html
Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα λήψης του αρχείου των γεωχωρικών στοιχείων σε μορφή shapefile (.shp) από την ακόλουθη συντόμευση:geotherm.zip

3. Καταγραφή, ταξινόμηση και ψηφιακή απεικόνιση των Λατομικών Περιοχών Αδρανών Υλικών της χώρας. Οι Λατομικές Περιοχές (ΛΠ) κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την υφιστάμενη κατάστασή τους (Ενεργοποιημένη, Αποχαρακτηρισμένη κλπ.).

Τα εν λόγω στοιχεία είναι διαθέσιμα  στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: www.latomet.gr/lp_adranonΕπιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα λήψης του αρχείου των γεωχωρικών στοιχείων σε μορφή shapefile (.shp) από την ακόλουθη συντόμευση: lp_adranon_24072014.zip

Ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται διαρκώς με δεδομένα που αφορούν τους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους, στο βαθμό που αυτά επικαιροποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία.