-->

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Επείγουσες ρυθμίσεις λατομικής Νομοθεσίας 2016

Νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη λατομική νομοθεσία έχουν εισηχθεί για ψήφιση στη βουλή, με το νομοσχέδιο "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχέδιο νόμου για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες κλπ.

Πέραν των θεμάτων που αφορούν τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που ουσιαστικά ενσωματώνουν την οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των εργασιών αυτών, εισάγονται και επείγουσες ρυθμίσεις σημειακού χαρακτήρα για τις λατομική νομοθεσία στο άρθρο 41. Επίσης στο άρθρο 52 ρυθμίζονται θέματα του ΣΕΠΔΕΜ.


Αρθρο 41

1.Παρατείνεται για μία ακόμη πενταετία η δυνατότητα καθορισμού λατομικών περιοχών (ή των χώρων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985), η οποία λήγει στις 22.8.2016, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με αντίστοιχες διατάξεις των ν.2115/1993 (Α’15), ν.2702/1999 (Α’70), ν.3335/2005 (Α’95) και ν.4001/2011 (Α’179), προκειμένου να είναι δυνατή και η συγκρότηση και σύγκληση, όταν απαιτείται, των κατά τόπους επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών.

2.Προστίθεται και τρίτο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.1428/1984 (Α’43), προκειμένου οι ρυθμίσεις του ν.3335/2005, να επεκταθούν και για τα αγροτοκτηνοτροφικά κτίσματα και τα κτίρια εν γένει του άρθρου 163 του κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας  (ΦΕΚ 580/Δ/99), εξαιρουμένων πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό εντάσσονται περαιτέρω επιτρεπόμενες δράσεις στα πλαίσια των οποίων δύνανται να ανεγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις, στην περιμετρική ζώνη άνω των πεντακοσίων (500) από τη λατομική περιοχή.

3.Αναδιατυπώνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/84 (Α’43), όπως ισχύει, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν την προβλεπόμενη από τις Α.Ε.Π.Ο εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείων. Μεταξύ άλλων καταργείται η πρόβλεψη για προσαύξηση κατά 40% ανά πενταετία του ποσού της εγγυητικής επιστολής, δεδομένου ότι η εν λόγω προσαύξηση ήταν προφανώς αναγκαία την εποχή που θεσπίστηκε με το ν.2115/1993 λόγω της ύπαρξης πληθωρισμού, γεγονός που δεν ισχύει σήμερα.

4.Δίνεται ένα εύλογο επιπλέον χρονικό περιθώριο για την κατάθεση του αιτήματος άδειας εκμετάλλευσης λατομείων για παράταση του άρθρου 7 του ν.669/1977 (Α’241) , από όσους εκμεταλλευτές δεν τήρησαν την ισχύουσα προθεσμία, οι οποίοι όμως επιβαρύνονται με την καταβολή ενός επιπλέον ικανού παράβολου, ούτως ώστε στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας να μη σταματάει η λατομική δραστηριότητα και να χάνονται τόσο θέσεις εργασίας, όσο και μισθώματα και αναλογούντες φόροι προς το δημόσιο.

5. Επιλύεται το ζήτημα αδειοδότησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών και μεταλλευτικών χώρων, που τμήμα τους βρίσκεται και εκτός αυτών, που έχει προκύψει με το π.δ 100/2014 (Α’167), καθώς δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί πλέον αυτό το τμήμα από την Υπηρεσία που αδειοδοτεί τις εγκαταστάσεις εντός των λατομικών χώρων και δημιουργείται περαιτέρω γραφειοκρατία.

6. Επαναφέρεται η υποχρέωση υποβολής ετησίως δελτίων δραστηριότητας από ΟΛΟΥΣ τους εκμεταλλευτές λατομικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1428/1984 (Α’43) και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.669/1977 (Α’241).

7. Με τις διατάξεις του ν.4280/2014 (Α’159) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.998/7199 (Α’289) και προβλέφθηκε (άρθρο 45, παρ.8), για όλες τις επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις, η υποχρέωση αναδάσωσης «έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση». Επιπλέον, για να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, προβλέφθηκε τότε και έκπτωση στο καταβλητέο αντάλλαγμα χρήσης γης από 50-70 %. Η υποχρέωση αυτή, η οποία αναφέρεται προφανώς σε επεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα και συνεπώς αδυναμία αποκατάστασης του χώρου (όπως λ.χ. ανεμογεννήτριες, εργοστάσια κ.λ.π.), περιλαμβάνει και τα λατομεία - μεταλλεία, τα οποία όμως δεσμεύουν προσωρινά τους χώρους δημιουργώντας έτσι  μια επιπλέον καταχρηστική επιβάρυνση. Με την παρούσα διάταξη του άρθρου 41 παρ. 7 του υπό ψήφιση νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης αυτής οι εκμεταλλευτές λατομείων που έχουν καταβάλλει εγγυητική αλλά και παράλληλα καταβάλουν το 100% του ανταλλάγματος χρήσης γης, δηλ. δεν τους γίνεται έκπτωση.Παράλληλα, ανακαλούνται οι τυχόν εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις  για υποχρέωση αναδάσωσης με το προϋφιστάμενο πλαίσιο.

8. Επιλύεται το πρόβλημα της αντικειμενικής αδυναμίας υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης παράτασης περιβαλλοντικών όρων (δύο μήνες πριν τη λήξη τους), άρα και της εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 22 του ν.4351/2015 (Α’164), επειδή ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 4.12.2015 και οι ως άνω αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο είχαν ισχύ το αργότερο μέχρι 31.12.2015, συνεπώς δεν υπήρχε η προβλεπόμενη από το νόμο δίμηνη προθεσμία. Παράλληλα, δίδεται εύλογο χρονικό περιθώριο 6 μηνών για την ένταξη στη ρύθμιση αυτή.

9.Ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών, μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών, βιομηχανικών ορυκτών και αργίλων, στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν.998/1979 (Α’289)  (περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης), κατά τη χρονική περίοδο που εκκρεμεί η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Αρθρο 52

Στο άρθρο 52 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

[Πέτρος Τζεφέρης]