-->

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Η ΥΑ 1958/13.01.2012 κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

KATATAΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Σύμφωνα με την απόφαση, που επισημαίνεται ότι καταργεί την προηγούμενη ΗΠ 15393/2332/2002,  η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων αφορά ουσιαστικά  3 υποκατηγορίες, δηλ. Α1 και Α2 που αδειοδοτούνται κατόπιν εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία εγκρίνεται από το ΥΠΕΚΑ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αντίστοιχα, και Β που λαμβάνουν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις χωρίς να απαιτείται εκπόνηση ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ,  η παρούσα απόφαση εξασφαλίζει τη  ρεαλιστικότερη αποτύπωση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων που κατά το προηγούμενο αδειοδοτικό καθεστώς είχαν υπερεκτιμηθεί.

Επιτυγχάνεται έτσι η ελάφρυνση των έργων αυτών από ακριβές και χρονοβόρες διαδικασίες, χωρίς περιβαλλοντικές εκπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, απαλλάσσονται από τη διαδικασία των ΜΠΕ τα έργα και δραστηριότητες που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως, μεταξύ άλλων, π.χ. το σύνολο των ξενοδοχείων εντός σχεδίου πόλης, μικρά εργοστάσια (ιδίως αν βρίσκονται εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών), μεσαίου μεγέθους υδροληψίες, μικρά αρδευτικά έργα, μικρές οδοί, μικρά φράγματα, μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, μικρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, μεσαίου μεγέθους πολεοδομικές εγκαταστάσεις ειδικών χρήσεων όπως γήπεδα, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, νοσοκομεία, γκαράζ, αποθήκες, κτίρια γραφείων και αίθουσες κινηματογράφων κλπ., μικρές πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης (πλην των μεγάλων), μικρά αιολικά πάρκα, μικροί φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά. Με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, η κατηγορία αυτή περιλάμβανε 13.300 φακέλους ετησίως που πλέον δεν θα υποβάλλονται και θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους (κατάταξη στην υποκατηγορία Β).

Επίσης εξασφαλίζεται   η  αποκέντρωση μεγάλου μέρους των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπαγωγή σημαντικού αριθμού έργων και δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 από Α1 που ήταν έως σήμερα (περίπου το 80% των έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούν ΜΠΕ κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2).

Εντούτοις, διατηρούνται στην κατηγορία Α1 έργα και δραστηριότητες που μπορεί να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως π.χ. τσιμεντάδικα, διϋλιστήρια, παραγωγή λιπασμάτων, πλαστικών και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με χημική μετατροπή, παραγωγή μετάλλων, ναυπηγεία, μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, μεγάλοι οδικοί άξονες, αεροδρόμια, μεγάλα λιμάνια, μεγάλα ξενοδοχεία, χιονοδρομικά κέντρα και γήπεδα γκολφ, μεγάλοι βιολογικοί καθαρισμοί, σημαντικά έργα εξόρυξης, μεγάλες πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες σε προστατευόμενες περιοχές, μεγάλα αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, μεγάλα υδροηλεκτρικά κλπ., ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η εξορυκτική δραστηριότητα εξακολουθεί να  κατηγοριοποιείται στην Ομάδα 5η και το αντίστοιχο Παράρτημα V, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη ΗΠ ΗΠ 15393/2332/2002.

Για τα λατομεία αδρανών υπάρχει η διαφοροποίηση που σχετίζεται με τη ΣΠΕ ( Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση  ), οπότε στην Α1 κατηγορία τοποθετούνται εκείνα που  έχουν έκταση πάνω από 250 στρεμ. (και πάνω από 50 στρ. αν είναι εντός natura) και για τα οποία δεν έχει διεξαχθεί ΣΠΕ. Το σύνολο των λατομείων αδρανών εντός λατομικών περιοχών για τα οποία έχει διεξαχθεί ΣΠΕ κατατάσσονται στην κατηγορία Α2.

Στην κατηγορία Α2 (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) εντάσσονται και οι δανειοθάλαμοι αδρανών για έργα υποδομής (πλην εξαιρέσεων του άρθρου 7, παρ.3 Ν.4014/2011).

Επίσης στην κατηγορία Α2 εντάσσονται και όλες οι αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών (εντάσσονται δηλ. στον Α.Ν. 1219/ 1938 και την κατ΄ εξουσιοδότησή του με αριθμ. 42279/1938 ΚΥΑ)

  • Α 1958/13.01.2012   Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)