-->

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Άρθρο 84 νέου ΚΜΛΕ: Προστασία από τις δονήσεις και το ωστικό κύμα των ανατινάξεων


Άρθρο 84 ΚΜΛΕ:  Προστασία από τις δονήσεις και το ωστικό κύμα των ανατινάξεων

1. Σε κάθε έργο που γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών, πρέπει να ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο οι παράμετροι των ανατινάξεων (ποσότητα εκρηκτικών ανά χρόνο πυροδότησης, αριθμός – διάταξη – μήκος – διάμετρος – γόμωση - πυροδότηση διατρημάτων, διεύθυνση έναυσης, κ.λ.π.), ώστε να ελαχιστοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Ειδικότερα, κατά την έκρηξη των υπονόμων, απαγορεύεται:

α) Η εκτίναξη κομματιών πετρώματος έξω απ’ τα όρια του εργοταξίου με μεταλλευτική δραστηριότητα ή έξω απ’ το λατομικό χώρο, αντίστοιχα. Κατ’ εξαίρεση η προηγούμενη διάταξη δεν έχει εφαρμογή για συνεχόμενους λατομικούς χώρους ή μεταλλευτικά εργοτάξια άλλου εκμεταλλευτή, με την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών διατάξεων της περίπτωσης ζ του άρθρου 4 παρ. 1.

β) Η δημιουργία υψηλού επιπέδου δονήσεων προερχόμενων από ανατινάξεις που μπορούν να προξενήσουν οχλήσεις ή ζημιές σε παρακείμενα κτίσματα. Η μέγιστη ταχύτητα δονήσεως των σωματιδίων στη θέση του κτίσματος (σε mm/sec) σε συνάρτηση με τη συχνότητα και ανάλογα με το είδος της κατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο διπλανό διάγραμμα (σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο ασφαλών ορίων δονήσεων του σωματιδίων του εδάφους DIN 4150: Part 3 – 1999 Effects of Vibration on Structures (DIN 1999).

γ) Η πρόκληση σοβαρών οχλήσεων ή ζημιών στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές από το αέριο ωστικό κύμα που προέρχεται από τις ανατινάξεις. Για το λόγο αυτό:

  • Οι εκρήξεις δεν πρέπει να πραγματοποιούνται στις ώρες κοινής ησυχίας. 
  •   Η πίεση του αέριου ωστικού κύματος (υπερπίεση του ατμοσφαιρικού αέρα) στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 134 DbL
-----> Τέλος σε κάθε έργο, πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ή λειτουργία του χωματουργικού/ μηχανολογικού εξοπλισμού (εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές, λοιπά μηχανήματα) και να παίρνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να περιορίζονται οι στάθμες του περιβαλλοντικού θορύβου στα όρια κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 1180/81 ή άλλη σχετική διάταξη.

[Τζεφέρη Πέτρου][by Tzeferis Petros]