-->

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

SEVESO II και νέος ΚΜΛΕ

Σύφμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 12044/613/2007 όπου αναφέρονται οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της:

Εξαιρούνται: α) η εκμετάλλευση (ανίχνευση, εξόρυξη και επεξεργασία) ορυκτών σε ορυχεία, λατομεία, ή μέσω γεωτρήσεων, εξαιρουμένων των εργασιών χημικής και θερμικής επεξεργασίας και της αποθήκευσης που σχετίζεται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 20 της παρούσας απόφασης.
β) η αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, στη θάλασσα.
 γ) οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, πλην των εν ενεργεία εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λεκανών ή φραγμάτων συγκράτησης υπολειμμάτων, οι οποίοι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του άρθρου 20, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την χημική και θερμική επεξεργασία ορυκτών.

Αρα θα πρέπει, κατόπιν των ανωτέρω, στον νέο ΚΜΛΕ  να ενταχθούν:

(α) στο Άρθρο 44: Εγκαταστάσεις

Ειδικότερα, στην περίπτωση εργασιών χημικής και θερμικής επεξεργασίας και αποθήκευσης ορυκτών σε ορυχεία, λατομεία ή μέσω γεωτρήσεων, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες και οι εν ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λεκανών ή φραγμάτων συγκράτησης υπολειμμάτων, οι οποίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ με αρθ. 12044/613/2007 (Β376) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ», εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ, όπως ισχύει.


(β) στο άρθρο 83: Αποθέσεις υλικών – Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων

παρ.5. - Για τον σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση του φράγματος συγκράτησης υπολειμμάτων (τελμάτων) πρέπει να λαμβάνονται και τα εξής μέτρα:

- Το φράγμα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα (βάθρα μέτρησης μικρομετακινήσεων, κλισιόμετρα, πιεζόμετρα κτλ.). Οι μετρήσεις των οργάνων πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, τα δε αποτελέσματα να καταχωρούνται και σε διαγράμματα συναρτήσει του χρόνου ώστε να είναι αμέσως αντιληπτές κάποιες διαφοροποιήσεις των μετρουμένων μεγεθών. Το φράγμα πρέπει να επιθεωρείται, το λίγότερο, σε ετήσια βάση, από εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να πιστοποιείται η ασφάλεια και ο ορθός τρόπος λειτουργίας του.

- Το φράγμα τελμάτων πρέπει να διαθέτει κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να παραδίδεται στους εργαζόμενους κατά την εκπαίδευσή τους στις σχετικές εργασίες. Επίσης, το προσωπικό επίβλεψης πρέπει να είναι ενήμερο για τα σχεδιαστικά όρια του φράγματος ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και να αποφεύγονται φαινόμενα στατικής ή δυναμικής ρευστοποίησης.

- Πρέπει επίσης να υπάρχουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την περίπτωση αστοχίας του φράγματος. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα μέτρα ανάταξης της αστοχίας και η διαδικασία ειδοποίησης των κατοίκων των περιοχών που επηρεάζονται από την ροή των εξερχόμενων του φράγματος υλικών.

-Στην περίπτωση φραγμάτων ή λεκανών συγκράτησης υπολειμμάτων ή γενικότερα εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, όπου εμπεριέχονται επικίνδυνες ουσίες, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ με αρθ. 12044/613/2007 (Β376) «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ», ιδίως όταν αυτές χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη χημική και θερμική επεξεργασία ορυκτών, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ.