-->

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) Μέρος Β: Ερευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις


[του Πέτρου Τζεφέρη]  [by Tzeferis Petros]

Με τον Πολυ-Νόμο  4512/2018  "Ρυθµίσεις Για Την Εφαρµογή Των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων Του Προγράµµατος"  ψηφίστηκαν και οι διατάξεις για την Ερευνα και εκμετάλλευση Λατομείων και μεταλλείων,  που στην ουσία είναι τα άρθρα 43-72 του ανωτέρω νόμου  (Μέρος Β: Ερευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις). Μέσα σε αυτά εμβόλιμα περιλαμβάνονται και 20 άρθρα του Ν. 4442/2016, όπως τροποποιείται με το παρόν,  το οποία αναφέρονται στην απλοποίηση της αδειοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι ορισμένες από τις διατάξεις του λατομικού-μεταλλευτικού νόμου, αναμένονταν  εδώ και αρκετά χρόνια από την αγορά.  Πρόκειται για εκείνες τις επιμέρους διατάξεις που έχουν στόχο να εκσυγχρονίσουν αλλά και επαναδιατυπώσουν το υφιστάμενο  συνονθύλευμα διατάξεων σε ενιαίο κείμενο αλλά και να καταργήσουν τις ισχύουσες αποσπασματικές διατάξεις και παρεκκλίσεις  που δημιουργούσαν σύγχυση και  παραβατικότητα.

 Πράγματι, πριν από σαράντα και πλέον έτη, θεσπίστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου, διατάξεις για την εκμετάλλευση των λατομείων, αρχής γενόμενης με τον νόμο 669/77 και εν συνεχεία τον Ν.1428/1984. Από τότε έχει δημιουργηθεί ένα περίπλοκο νομικό πλαίσιο που περιλαμβάνει διάσπαρτες διατάξεις σε περισσότερους από 10 νόμους, με αποτέλεσμα τη δυσκολία πρόσβασης των διοικούμενων. 

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της λατομικής νομοθεσίας, αλλά και στοιχείων που αφορούν και σχετίζονται με την μεταλλευτική νομοθεσία (ΝΔ 210/1973 ΦΕΚ 277/Α/1973 (05-10-1973)"Περί Μεταλλευτικού Κώδικος, όπως ισχύει).Εντούτοις, και παρά τους προβληματισμούς ορισμένων παραγόντων της διοίκησης, δρομολογήθηκε -παράλληλα με την κατάρτιση του λατομικού νόμου- η ένταξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στον Ν.4442/2016 "Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις", παράρτημα ομάδα 2η.

Για το λόγο αυτό, η δομή του λατομικού νόμου είναι ιδιόμορφη και ορισμένα άρθρα του, αυτά που σχετίζονται με την απλοποίηση της αδειοδοτικής λειτουργίας, αποτελούν ταυτόχρονα κεφάλαια και για τον Ν.4442/2016, ο οποίος τροποποιούμενος ως άνω εντάσσει μια ακόμη δραστηριότητα, την εξορυκτική. Ετσι τα άρθρα 57-67 Ν.4442/2016 (11 άρθρα) αναφέρονται στην απλοποίηση της λατομικής δραστηριότητας και τα άρθρα 68-76 (9 άρθρα) του Ν.4442/2016 αναφέρονται στην απλοποίηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Στα άρθρα αυτά εφαρμόζεται η υπαγωγή είτε στο καθεστώς γνωστοποίησης είτε στο καθεστώς έγκρισης. Ούτως, κατά την αντίληψη που διαπνέει το πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ν. 4442/2016, οι λατομικές δραστηριότητες όταν αυτές πρόκειται να ασκηθούν σε ιδιωτική έκταση υπόκεινται σε γνωστοποίηση ενώ όταν πρόκειται να ασκηθούν σε δημόσια ή δημοτική, σε έγκριση.

Πράγματι, εφεξής, η δραστηριότητα της διενέργειας ερευνητικών/εξορυκτικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση δεν αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης  (κατάργηση άδειας εκμεταλλεύσεως) αλλά γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.  Ειδικότερα, το άρθρο 5 ορίζει ότι η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά µέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Ωστόσο, μέχρι την ενεργοποίησή του, η γνωστοποίηση υποβάλλεται από το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας πριν την έναρξη των ερευνητικών/εξορυκτικών εργασιών προς την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υποχρεούται να την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκήσουν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα.

https://notifybusiness.gov.gr/assets/index.html


Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση εκμετάλλευσης προαπαιτεί, μεταξύ άλλων, την ΑΕΠΟ, η οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένη και να βρίσκεται σε ισχύ.  Στο διαδικαστικό καθεστώς έκδοσης της ΑΕΠΟ δεν γίνεται καμία αλλαγή, παρότι αποτελεί αποδεδειγμένα το πιο χρονοβόρο στάδιο, πέραν της ένταξης της ερευνητικής διαδικασίας για τα λατομικά ορυκτά σε κάθε περίπτωση στην κατηγορία Β (υποχρέωση για ΠΠΔ και όχι ΑΕΠΟ)

Σε γνωστοποίηση υπόκειται και η εγκατάσταση Η/Μ μονάδων επεξεργασίας των λατομικών ορυκτών καθώς και η εν συνεχεία λειτουργία τους.

Αντίστοιχα, η διενέργεια ερευνητικών/εξορυκτικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τα λατομικά ορυκτά υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης. Ακολουθεί η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης, η οποία επέχει θέση έγκρισης του άρθρου 7 του ν.4442/2016, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται επίσης σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν γίνει αναφορικά με την διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε μεταλλευτικούς χώρους για την διαπίστωση μεταλλευτικών ορυκτών του άρθρου 2 του ν.δ. 210/1973 (προβλέπεται γνωστοποίηση για την έρευνα μετά τη σύσταση της μεταλλειοκτησίας, όταν από αυτήν δεν επέρχεται καμία επέμβαση επί του εδάφους) αλλά και την εγκατάσταση εντός μεταλλευτικών χώρων μη σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, υποστηρικτικών της εξόρυξης ή εγκαταστάσεων βοηθητικών των μεταλλευτικών εργασιών καθώς και εγκαταστάσεων απλής μηχανικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος, οι οποίες επίσης υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης.