-->

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Παρεμβάσεις για τα λατομεία και τη γεωθερμία στο Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»

Στο νομοσχέδιο “Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων” που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και σύντομα αναμένεται η προώθησή του στη Βουλή, περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τον Ορυκτό Πλούτο της Χώρας.

Το Νομοσχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις για:
1. Δημιουργία Εθνικού Φορέα Έρευνας Υδρογονανθράκων
2. Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ερευνών για υδρογονάνθρακες
3. Καθεστώς διέλευσης – υλοποίησης πετρελαιαγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολη και όμοιες
ρυθμίσεις για Ελληνο-Ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου ( ITGI/IGB)
4. Αναπτυξιακές παρεμβάσεις για εφαρμογές ενέργειας και αξιοποίησης ορυκτών πόρων:

Οι παρεμβάσεις για τα θέματα λατομείων, μεταλλευτικής/μεταλλουργίας και γεωθερμίας είναι οι ακόλoυθες:

1) Παράταση μέχρι 31-12-2013, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών των οποίων δεν έχει λήξει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων και τα οποία λειτουργούν εντός λατομικών περιοχών και των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης ή οι άδειες εκμετάλλευσης έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2013 την προβλεπόμενη διάρκεια των τριάντα ετών.Σκοπός της διάταξης είναι η αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω λατομείων, μόνο και μόνο επειδή συμπλήρωσαν την τριακονταετία, ενώ υφίσταται ακόμη πρώτη ύλη προς αξιοποίηση.

2) Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, μία ακόμη πενταετία,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα καθορισμού των λατομικών περιοχών σε
όλους τους Νομούς της Χώρας. Η ολοκλήρωση του συστήματος καθορισμού των λατομικών περιοχών είναι ύψιστης σημασίας, καθώς μόνο κατ’ εξαίρεση και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών.

3) Ρυθμίσεις για τις μεταλλευτικές-λατομικές εργασίες εντός δασών-δασικών εκτάσεων με στόχο τη διαχείριση προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της αλυσίδας εκμετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

4) Παροχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, της δυνατότητας απόθεσης καταλοίπων της μεταλλουργικής επεξεργασίας τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός της ζώνης οριστικής παραχώρησης του μεταλλευτικού χώρου όπου ασκείται μεταλλουργική δραστηριότητα.

5) Παροχή της δυνατότητας χρησιμοποίησης προσωρινά των χώρων των ανενεργών μεταλλείων και λατομείων για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης, ως χώρων απόθεσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προερχομένων από εκσκαφέςκατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών, με προφανές όφελος για το περιβάλλον. Μέσω της διαδικασίας αυτής ανακτώνται υλικά τα οποία καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να εξορυχθούν πρωτογενώς, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η δέσμευση «παρθένων» εκτάσεων για την υποδοχή των δραστηριοτήτων απόθεσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προερχομένων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις.

6) Τέλος για τη γεωθερμία, η παρέμβαση αφορά -μεταξύ άλλων- την απλούστερη και πιο ευέλικτη διαδικασία για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας, με στόχο τη διευκόλυνση μικρών και μεσαίων επενδυτών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ και δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικό σχέδιο για ολόκληρο το γεωθερμικό πεδίο όπως απαιτείται με βάση το ισχύον σήμερα καθεστώς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Νόμου « Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (6/7/2011)

Σχέδιο Νόμου: Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις (άρθρα 180-185)