-->

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019

Επανέναρξη των εργασιών στα σμυριδορυχεία Νάξου πλην εξόρυξηςΜε τη συνημμένη υπουργική απόφαση:

Επιτρέπεται η εργασία διαλογής ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από το Δημόσιο για λόγους μη κατάλληλης ποιότητας (Α΄ ή Β΄).

Επίσης επιτρέπεται η εργασία διαλογής ήδη εξορυγμένης σμύριδας, η οποία έχει αποτεθεί εντός της
Αποθήκης του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου, αλλά έχει απορριφθεί για λόγους μη κατάλληλης ποιότητας (Α΄ ή Β΄).

Καλούνται όλοιοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Σμυριδεργατών Νάξου να προσέλθουν στην Αποθήκη του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου και αφού προβούν σε εργασίες διαλογής ή μεταφοράς και απόθεσης σμύριδας, να παραδώσουν στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου την απαιτούμενη για την ασφάλισή τους ποσότητα.

Οι εργασίες διαλογής-μεταφοράς-ζύγισης-απόθεσης σμύριδας, με ευθύνη του Γραφείου Σμυριδωρυχείων, εκκινούν από την έκδοση του παρόντος,προκειμένου να παραληφθεί η καθορισμένη ποσότητα της σμύριδας του έτους 2019.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών διαλογής είναι η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ενώ η
ολοκλήρωση των εργασιών ζύγισης-παραλαβής δεν θα πρέπει να είναι αργότερα από την Παρασκευή
13 Δεκεμβρίου 2019, διότι δεν θα χορηγηθεί παράταση.