-->

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Εκθεση για την εξορυκτική δραστηριότητα από την ΓΔΟΠΥ του ΥΠΕΝ

Η πρώτη συγκεντρωτική έκθεση  για τις ΟΠΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018. Τα στοιχεία επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (Δ.Α.Π.) της ΓΔΟΠΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Η παρούσα Έκθεση βασίζεται κυρίως στα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Δελτία Δραστηριότητας που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, αναφορικά με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 προβλέπονται τα εξής:
«Για τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσει και δημοσιοποιεί το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων σχετικά με τη
μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα του προηγούμενου έτους η οποία περιλαμβάνει:
α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα δελτία δραστηριότητας,
β. στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, όπως μισθώματα και τέλη, όπως προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου,
γ. στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δράσεις, όπως αυτά προκύπτουν από τις μεταλλευτικές και λατομικές εταιρείες και αξιολογούνται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς (όπως Δασαρχεία),
δ. στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και συγκεκριμένα τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους προληπτικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί, καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».


Επειδή είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νέου νόμου, δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία καθώς δεν υπήρχε χρόνος για τη συγκέντρωσή τους. Όμως έγινε προσπάθεια να παρατεθούν όσα περισσότερα στοιχεία ήταν δυνατόν να αντληθούν όχι μόνο από τα δελτία δραστηριότητας, που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις κάθε χρόνο, αλλά και από άλλες πηγές απευθείας, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κ.λπ..

Παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σε λατομεία-ορυχεία και γίνεται ανάλυση των ατυχημάτων που συνέβησαν την προηγούμενη χρονιά.
Έτσι στην παρούσα Έκθεση περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Ο.Π.Υ. κατά το έτος αναφοράς, όσο και επιμεριστικά ανά κατηγορία εξορυσσόμενου υλικού, αλλά και συγκριτική ανάλυση της τελευταίας πενταετίας.

Επίσης παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και γίνεται ανάλυση των ατυχημάτων που συνέβησαν την προηγούμενη χρονιά.

Σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που οφείλουν πλέον, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου νόμου, να καταθέτουν οι επιχειρήσεις.

Τέλος, παρατίθενται στοιχεία για τα άμεσα δημόσια έσοδα από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα (μισθώματα και τέλη).

Η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της γεωχωρικής - ψηφιακής βάσης δεδομένων "ΛΑΤΟΜΕΤ" (www.latomet.gr) της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (Γ.Δ.Ο.Π.Υ.) του ΥΠΕΝ, την εποπτεία της οποίας έχει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής (Δ.Α.Π.) με τη συνεργασία των Τμημάτων Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ) και Τεκμηρίωσης - Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων.

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]