-->

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020

Με απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξεδόθη η με αριθμ. οικ. 48416/2564/2017 «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020» (ΦΕΚ Β΄ 3757/25.10.2017), η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Ν73465Θ1Ω-ΜΛΦ.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής εκπονήθηκε από την αρμόδια επιτελική υπηρεσία για τα θέματα ΥΑΕ σε συνεργασία με το Σ.ΕΠ.Ε. και διαμορφώθηκε κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), όπου λαμβάνει χώρα ο τριμερής διάλογος.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2016- 2020, με βασικό όραμα τη «Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων και παράλληλα θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας», θέτει ως βασικό στρατηγικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος για την Υγεία και Ασφάλεια στην Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020 Εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο τίθενται 4 ειδικοί στρατηγικοί στόχοι ως εξής:
1. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία για όλους τους εργαζόμενους, με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
2. Καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.
3. Βελτίωση των διαδικασιών αναγγελίας και των συστημάτων καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
4. Θέσπιση φορέα ασφάλισης του επαγγελματικού κινδύνου.

Με την ευκαιρία, παρουσιάζεται το πλέον πρόσφατο τεύχος (72ο) του περιοδικού «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:


[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]