-->

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

MIN-GUIDE:Kαινοτομία, πολιτικές και καλές πρακτικές στην μεταλλουργία και επεξεργασία ορυκτών, 18-19 May 2017 Luleå, Sweden.

Το πρόγραμμα MIN-GUIDE (http://min-guide.eu) στοχεύει στην μελέτη της υφιστάμενης αλλά και σχεδιαζόμενης  πολιτικής στον τομέα των μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην κωδικοποίηση της σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα/οδηγό.

Το 3ο εργαστήριο του προγράμματος [Λούλεο Σουηδίας, 18.05-19.05.2017] είχε ως θέμα την καινοτομία, τις ευνοϊκές πολιτικές και περιπτώσεις καλής πρακτικής στην επεξεργασία ορυκτών, την μεταλλουργία και την ανακύκλωση.

Πραγματοποιήθηκαν τρία παράλληλα εργαστήρια με αντικείμενο την επίδραση της πολιτικής στην καινοτομία (i) για την επεξεργασία των λατομικών Ο.Π.Υ, (ii) για την μεταλλουργία Ο.Π.Υ και (iii) για την ανακύκλωση-διαχείριση των αποβλήτων της επεξεργασίας Ο.Π.Υ.

Στην συνάντηση εκ μέρους του ΥΠΕΝ συμμετείχε η Δρ,  Δ. Λάμπου.

 Για την μελέτη του ρόλου της υφιστάμενης ευρωπαϊκής/εθνικής πολιτικής στην αδειοδότηση καινοτόμων μεθόδων εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες δύο εκ των ηγέτιδων Σουηδικών μεταλλευτικών εταιρειών, της BOLIDEN και της LKAB.Η BOLIDEN εκτός της παραδοσιακής μεταλλουργίας Cu και Zn (μεταλλεία Aitik, Garpenberg, Tara, Myra Falls, Kevitsa, Kylylahti) εφαρμόζει καινοτόμα μέθοδο ανάκτησης μετάλλων Cu, Au, Ag, Zn από την τήξη των ανακυκλούμενων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE, δευτερογενής παραγωγή ΟΠΥ). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταξινόμηση-βάσει της οδηγίας 2008/98/EU - της παραγόμενης σιδηρούχου άμμου ως “απόβλητο” (και όχι ως “παραπροϊόν”) δημιουργώντας νομικό φραγμό τόσο στο στάδιο των αδειοδοτήσεων νέων εγκαταστάσεων όσο και στην εμπορική διάθεσή του στην αγορά.
This is Lkab by tzeferisp on Scribd


Η LKAB είναι δημόσια εταιρεία πρωτοπόρος στην εξόρυξη και στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία μεταλλεύματος Fe και η δεύτερη  παγκοσμίως παραγωγός pellets Fe (μεταλλεία Kiruna, Malmberget, Svappavaara )

Στο πλαίσιο διαχείρισης των αέριων ρύπων, έχει αναπτυχθεί ειδική πιλοτική μονάδα μείωσης των εκπομπών NOx μέσω της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής ως αποτέλεσμα της ερευνητικής συνεργασίας με το πανεπιστήμιο και της οικονομικής υποστήριξης (~50%) μέσω εθνικών προγραμμάτων για τη βιομηχανία.

Ως ευνοϊκές στην καινοτομία παράμετροι αναφέρθηκαν:
  • η οδηγία 2016/2284/EU που αφορά τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους.
  •  η δημιουργία πλατφόρμας (από ερευνητές πανεπιστημίων/βιομηχανίας, φορείς διοίκησης, τοπική κοινωνία) για την μετάδοση της τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης.
  • η δημιουργία δικτύου συνεργασίας βιομηχανιών για προβλήματα μεταλλουργίας.
  • η επανεξέταση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό αποβλήτων/παραπροϊόντων.
Το σύνολο των ομιλιών και παρουσιάσεων των εργαστηρίων θα αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών στην ιστοσελίδα του MIN-GUIDE (http://www.min-guide.eu/content/policy-laboratory-3)
 Επιπλέον για την ενημέρωσή σας σημειώνεται ότι:
  •  Το HORIZON 2020 χρηματοδοτεί ήδη  περισσότερα από 20 προγράμματα αναφορικά με την μεταλλουργική δραστηριότητα: Horizon 2020 
  • Σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση του BREF για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ)  αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (MWEI BREF), σχέδιο της οποίας βρίσκεται στο σύνδεσμο:  
Best Available Techniques Reference Document for the Management of Waste from theExtractive Industriesin accordance with Directive 2006/21/EC

[Επιμέλεια: Π. Τζεφέρης]