-->

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Προώθηση του βιώσιμου εφοδιασμού πρώτων υλών από Ευρωπαϊκά κοιτάσματα (Δεύτερος Πυλώνας)

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο βιώσιμος εφοδιασμός πρώτων υλών από Ευρωπαϊκά κοιτάσματα είναι σημαντικό να υπάρχει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο. Εδώ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις και πολιτικές:

  • Η πρόσβαση στη γη είναι μια προϋπόθεση – κλειδί για την εξορυκτική βιομηχανία, αλλά η έκταση που είναι διαθέσιμη για εξορυκτική δραστηριότητα στην Ε.Ε. διαρκώς μειώνεται εξ’ αιτίας άλλων χρήσεων γης. Επιπλέον στην Ε.Ε. μεσολαβεί υπερβολικός χρόνος (ακόμη και 8-10 χρόνια) από την ανακάλυψη ενός κοιτάσματος μέχρι την έναρξη της εκμετάλλευσής του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έρευνα και εκμετάλλευση. 
  •  Βελτίωση της γνωστικής βάσης των ευρωπαϊκών κοιτασμάτων η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τον ασφαλή εφοδιασμός πρώτων υλών. Επιπρόσθετα η δυνατότητα μακροπρόθεσμης πρόσβασης στα κοιτάσματα αυτά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή συστήνει τα εθνικά γεωλογικά ινστιτούτα να εμπλέκονται ενεργότερα στις διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας η Επιτροπή προτείνει την δημιουργία μια βάσης δεδομένων μέσω της οποίας τα Κ-Μ θα ανταλλάσουν τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και άλλα σημαντικά θέματα νομικού πλαισίου για την εξορυκτική βιομηχανία. Επιπλέον η Επιτροπή προτείνει καλύτερες δικτύωση μεταξύ των εθνικών γεωλογικών ινστιτούτων ώστε να διευκολυνθεί η διάχυση των πληροφοριών, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. 
  •  Μολονότι η Επιτροπή τονίζει ότι δεν υφίσταται απόλυτη απαγόρευση των εξορυκτικών εργασιών εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, η Επιτροπή και Κ-Μ δεσμεύθηκαν να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για την Βιομηχανία και τις Αρχές έτσι ώστε να ξεκαθαρισθεί πως οι εξορυκτικές δραστηριότητες μέσα ή κοντά σε περιοχές NATURA 2000 μπορούν να συνδυάζονται με την ανάγκη για περιβαλλοντική προστασία. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές. 
  •  Για να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές προκλήσεις που σχετίζονται με την βιώσιμη μεταλλευτική παραγωγή Επιτροπή, στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, θα προωθήσει ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στην εξόρυξη και επεξεργασία των πρώτων υλών. 
  •  Με έμφαση σε κάποιες απομονωμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, χρηματοδότηση πολιτικών συνοχής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ώστε να υποστηριχθεί ένα φάσμα ερευνών, καινοτομίας και επιχειρηματικής στήριξης για έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών.
  • Διαπιστώνοντας το διαρκώς αυξανόμενο πρόβλημα της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών και της περιορισμένης ενημέρωσης του κοινού για την σπουδαιότητα των εσωτερικών ορυκτών πρώτων υλών για την Ευρωπαϊκή οικονομία η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, γεωλογικών ινστιτούτων και βιομηχανίας. Από την πλευρά της η Επιτροπή θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ορυκτών 2009 και θα προωθήσει την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών σε γεωλογικά και περιβαλλοντικά θέματα κυρίως μέσω του προγράμματος Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme (2009-2013).