-->

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα

Ο κλάδος της εξορυκτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 120.000 άτομα περίπου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη στήριξη της εγχώριας και ευρωπαϊκής βιομηχανίας καθώς και της εθνικής οικονομίας, με σημαντικές εξαγωγές (πάνω από το 65% του κύκλου εργασιών των εταιρειών μελών του ΣΜΕ προέρχεται από εξαγωγές) και με ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας.

Βασικός άξονας δράσης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ)  αλλά και των εταιρειών του, αποτελεί η βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με απόλυτη ισορροπία στους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Διαχρονική ουσιαστική συνεισφορά του κλάδου στην ανάπτυξη του τόπου, αποτελεί η μεγάλη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Για να γίνει όμως αυτό πράξη, πρέπει η πολιτεία να ενσκήψει στα αιτήματα του κλάδου, ώστε να ανοίξει τους δρόμους της ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
  • Πλήρη εφαρμογή της εξαγγελμένης από το 2012 «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)» του ΥΠΕΚΑ, με νομικό κείμενο που θα περιλαμβάνει και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν ορυκτό πλούτο και ενστερνίζονται την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες.
  • Ενσωμάτωση με οριζόντιο τρόπο, των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τις ΟΠΥ, σε όλες τις επιμέρους πολιτικές και σχεδιασμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος
  • Εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού για τις ΟΠΥ. Η εκπόνηση ενός τέτοιου Χωροταξικού, εξειδικεύει την «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ», με στόχο τη χωρική διάρθρωση του εξορυκτικού κλάδου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση του εξορυκτικού κλάδου σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και το στρατηγικό σχεδιασμό της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας
  • Προώθηση προς ψήφιση του συμφωνημένου με τους φορείς και τις Δν/σεις του ΥΠΕΚΑ, νέου Λατομικού Νομοσχεδίου. Το νέο Λατομικό Νομοσχέδιο κωδικοποιεί και εκσυγχρονίζει την κείμενη λατομική νομοθεσία. Επί 12 συναπτά έτη, ο ΣΜΕ προσπαθεί να ολοκληρωθεί η δημιουργία του νομοσχεδίου αυτού και να προωθηθεί προς ψήφιση.
  • Ανάληψη πρωτοβουλίας από την πολιτεία, για ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, αναφορικά με τη σημασία του ορυκτού πλούτου της χώρας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Εθνική Οικονομία (υποχρέωση που προβλέπεται στην «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των ΟΠΥ»)
  • Προώθηση νέων επενδύσεων στον εξορυκτικό χώρο, να γίνουν μειοδοτικοί διαγωνισμοί διάθεσης των ελεύθερων δημόσιων μεταλλευτικών παραχωρήσεων. Να δοθούν κίνητρα για νέες επενδύσεις αξιοποίησης των ΟΠΥ
  • Στήριξη μέσω αναπτυξιακών νόμων και άλλων εργαλείων της καινοτομίας για την εξορυκτική βιομηχανία. Ενίσχυση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών στις γεωεπιστημονικές ανώτερες και ανώτατες σχολές
  • Μέτρα - κίνητρα ανάπτυξης και ενίσχυσης της αξιοποίησης των ελληνικών μαρμάρων
  • Αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕΜ για περαιτέρω έρευνα και απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης του ορυκτολογικού δυναμικού της χώρας
  • Παρουσία αδειοδοτικών αρχών στο στάδιο της διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες κατά την αδειοδότηση νέων έργων.