-->

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Ε.Κ.Β.Α.Α-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ: 1η Hμερίδα διαβούλευσης για τον Βιώσιμο Σχεδιασμό των Αδρανών στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α-Ι.Γ.Μ.Ε.Μ), διοργανώνει, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, δύο (2) ημερίδες διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς-εταίρους, με θέμα: "Βιώσιμος Σχεδιασμός των Αδρανών".

Οι ημερίδες αυτές διοργανώνονται στα πλαίσια του έργου SNAP-SEE "Sustainable Aggregates Planning in South East Europe"( http://www.snapsee.eu/). Το συγκεκριμένο έργο συνδέεται με την προώθηση πολιτικών, σχετικών με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων που προορίζονται για την παραγωγή αδρανών υλικών  στην περιοχή των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και για την Ελλάδα. Οι πόροι αυτοί δεν αφορούν μόνο στην παραγωγή θραυστών αδρανών από τα λατομεία, αλλά και στην αξιοποίηση τυχόν εξορυκτικών και βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και των αποβλήτων κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).

Τα αποτελέσματα των δύο προγραμματιζόμενων για την Ελλάδα διαβουλεύσεων, με τη μορφή ενός κοινού πορίσματος, πέραν της κατάθεσης μέσω εκθέσεων στο πλαίσιο του έργου, θα συμπεριληφθούν επίσης σε υπόμνημα προς τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό των αδρανών σε εθνικό επίπεδο.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανοικτή συνεργασία με τους φορείς-εταίρους που εμπλέκονται στο θέμα του σχεδιασμού των αδρανών στη χώρα μας. Οι ειδικότεροι στόχοι των  ημερίδων είναι:
  • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων φορέων για τους στόχους του έργου SNAP-SEE,
  • Η προώθηση ενιαίας αντίληψης και συλλογιστικής μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων όσον αφορά στις έννοιες Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για Παραγωγή Αδρανών (Sustainable Aggregates Resource Management-SARM) και Βιώσιμη Προμήθεια Αδρανών από Διάφορες Πηγές (Sustainable Supply Mix-SSM),
  •  Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης (με την βοήθεια των συμμετεχόντων) σχετικά με το σχεδιασμό των αδρανών στην Ελλάδα, με έμφαση στα κυριότερα θέματα και σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους φορείς,
  • Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στη διαχείριση όλων των πόρων που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή αδρανών (περιλαμβανομένωνκαι των αποβλήτων των εκσκαφών και κατεδαφίσεων, των εξορυκτικών και των αποβλήτων),
  • Ο εντοπισμός των κυριότερων θεμάτων-προκλήσεων που επιζητούν επίλυση. 
Η 1η ημερίδα διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Αμαλία.

Το Πρόγραμμα της ημερίδας όπως εχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα: Πρόγραμμα 1η ημερίδα διαβούλευσης.