-->

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Les Mines antiques du Laurion

Η μεταλλευτική και μεταλλουργική τεχνική στην αρχαιότητα περιελάμβανε την εξόρυξη των μεταλλείων, κατόπιν τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος και στη συνέχεια τη μεταλλουργία.


Μετά τη θραύση και τη λειοτρίβηση ακολουθούσε ο εμπλουτισμός, που απέβλεπε στο διαχωρισμό του πλούσιου από το φτωχό μετάλλευμα. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ο εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων ήταν βαρυμετρικός εμπλουτισμός και γινόταν με νερό.

Μετά τον εμπλουτισμό ακολουθούσε η καμινεία. Οι κάμινοι είναι φρεατώδεις κυλινδρικοί και έχουν ύψος περίπου 3-4 μέτρα και εξωτερική διάμετρο 1-1,50 μ.
Οι αρχαίοι, για να χωρίσουν τον άργυρο από τον αργυρούχο μόλυβδο, ακολουθούσαν την ίδια μέθοδο που εφαρμόζεται και σήμερα. Την μέθοδο της κυπέλλωσης.


Λόγος και εικόνα: H αρχαία μεταλλευτική και μεταλλουργία

[Επιμέλεια Π. Τζεφέρης]