-->

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

"Raw Materials Supply Group" (RMSG, συνάντηση ολομέλειας): προγράμματα και πολιτικές στο πλαίσιο RMI

Στη συνάντηση της ολομέλειας του "Raw Materials Supply Group"(RMSG), που έγινε την Τετάρτη 6.12.2017 στις Βρυξέλλες,  πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και σχετική συζήτηση αναφορικά με τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες (RAW MATERIALS INITIATIVE). Την Ελλάδα και το Υπουργείο ΠΕΝ εκπροσώπησε ο κ. Κ. Γεωργουλάκης.

1. MINLEX. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε και είναι πλέον διαθέσιμη η μελέτη με θέμα: « Το νομικό πλαίσιο για την εξόρυξη ορυκτών και οι διαδικασίες έγκρισης έρευνας και εκμετάλλευσης, στις χώρες της Ε.Ε.» αναλυτικά για κάθε χώρα, στη διεύθυνση του RAW MATERIALS INFORMATION SYSTEM στο “COUNTRY PROFILES”. Η συνολική μελέτη είναι εδώ: Legal framework for mineral extraction and permitting procedures for exploration and exploitation in the EU

2. MINGUIDE.  Η υλοποίηση του προγράμματος συνεχίζεται. Στις 13-14 Δεκεμβρίου του 2017 έγινε  το 2ο συνέδριο του  προγράμματος MIN-GUIDE. Το σύνολο των ομιλιών και παρουσιάσεων θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του MIN-GUIDE: Minguide Annual Conference 2017

3. MIREU. Πρόκειται για καινούργιο πρόγραμμα η εφαρμογή του οποίου ξεκινά εντός του Δεκεμβρίου του 2017 (kickoff meeting) και αφορά τη συνεργασία των περιφερειών της Ευρώπης εντός των οποίων διενεργούνται εξορυκτικές δραστηριότητες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4. MINLAND. Πρόκειται επίσης για καινούργιο πρόγραμμα η εφαρμογή του οποίου ξεκινά αρχές  του 2017 (kickoff meeting) και αφορά την αξιοποίηση του σχεδιασμού χρήσεων γης με σκοπό δυνατότητα πρόσβασης σε κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Θα το παρουσιάσουμε σε επόμενη ειδική αναφορά.

5. ORAMA. Πρόκειται επίσης για καινούργιο πρόγραμμα η εφαρμογή του οποίου ξεκινά εντός του Δεκεμβρίου του 2017 και αφορά την κατασκευή μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων σχετικά με τις πρώτες ύλες. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

6. MINATURA. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, με διάρκεια 3 χρόνια και αφορά τον ορισμό των ορυκτών εθνικής σημασίας σε κάθε χώρα της Ε.Ε. με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής εξόρυξης. Περισσότερες πληροφορίες (http://minatura2020.eu).

7. MICA. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2018 με την έναρξη λειτουργίας της «European Raw Materials Intelligence Capacity Platform». Πληροφορίες: (http://www.mica-project.eu/)

Στην απογευματινή συνάντηση:
  • Έγινε ενημέρωση σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες (στα ελληνικά) εδώ  και  για τα επόμενα βήματα εδώ.
  • Παρουσιάστηκε συνοπτικά το RMIS 2.0. (http://rmis.jrc.ec.europa.eu/), το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις 9.11.2017 και στο οποίο παρέχεται πληθώρα πληροφοριών για πολλά θέματα.Τα δεδομένα και οι αναλύσεις παρέχονται από διάφορες πηγές. Ως εκ τούτου, το RMIS διευκολύνει μεταξύ άλλων την ανάλυση της κρισιμότητας των πρώτων υλών, την πληροφόρηση σχετικά με τη διακίνηση των πρώτων υλών, την αξιολόγηση της προόδου προς μια πιο κυκλική οικονομία, τη διαθεσιμότητα πληροφοριών για το εμπόριο, καθώς και την εξομάλυνση της ενιαίας αγοράς και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών πουσυνδέονται με τις αλυσίδες εφοδιασμού. Πρόκειται να γίνουν συναντήσεις (workshops) εντός του 2018 σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και χρήσης του συστήματος και θα γίνουν και επιμέρους βελτιώσεις.
  • Έγινε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος συνεργασίας σχετικά με επενδυτικές διευκολύνσεις στον εξορυκτικό τομέα μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε. και του Καναδά. (Feasibility Study for an EU-Canada Mineral Investment Facility). Έχουν γίνει μέχρι σήμερα 2 συναντήσεις και το πρόγραμμα συνεχίζεται.Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ως σημαντικότερα εμπόδια αναγνωρίστηκαν η αβεβαιότητα του νομικού πλαισίου, η έλλειψη σχετικής πολιτικής και η κοινωνικές αντιδράσεις. Σημαντικό πρόβλημα επίσης δημιουργεί και η δυσκολία πρόσβασης σε σχετικές– μη οικονομικές - πληροφορίες (π.χ. γεωλογικά δεδομένα).Σε κάθε περίπτωση, η Συμφωνία ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά (CETA) θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την εμβάθυνση της σχετικής συνεργασίας. Πληροφορίες: http://www.eu-canada-mif.com/
  • An Action Plan for nature, people and the economy. Έγινε ενημέρωση σχετικά με το νέο «Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία» που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2017. Ως συνέχεια του ελέγχου της καταλληλότητας των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση που έγινε πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το νέο Σχέδιο Δράσης το οποίο περιλαμβάνει 4 προτεραιότητες και 15 δράσεις (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός (update) των οδηγιών για εξορυκτικές δραστηριότητες εντός προστατευομένων περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες (και στα ελληνικά) εδώ
[Επιμέλεια: Πέτρος Τζεφέρης]