-->

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Λατομεία αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών

Όλα τα λατομεία των αδρανών υλικών θα πρέπει να βρίσκονται εντός των λατομικών περιοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2115/93, η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, εκτός λατομικών περιοχών, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση με απόφαση του νομάρχη  (προ Καλλκράτη)  μετά από αιτιολογημένη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν δεν καταστεί δυνατή με την ισχύουσα διαδικασία η δημιουργία λατομικής περιοχής σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο,
β) εάν περικλείονται πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή αδρανών υλικών για ειδικές χρήσεις και ιδίως για την παραγωγή τσιμέντου ή άσβεστου ή αντιολισθηρών υλικών ή δομικών λίθων και
γ) γιατην εκτέλεση εθνικών ή διανομαρχιακών ή ειδικών έργων.

Ειδικά για τη κατηγορία των αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, τα οποία λόγω των
απαιτούμενων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εξαιρούνται από τις λατομικές περιοχές επειδή
δεν μπορούν να εντοπισθούν σε προκαθορισμένες λατομικές περιοχές, σύμφωνα με τους
Ν.1428/1984 και Ν.2115/93 καθώς και των Υπουργικών αποφάσεων Δ10/Φ68/6812/2-4-
93, Δ10/Φ68/οικ.30842/21-12-93 και 19690/11-5-95, απαιτείται πλην των άλλων
δικαιολογητικών και η υποβολή ειδικής έκθεσης του ΙΓΜΕ «Περί καταλληλότητας του
πετρώματος του απαντωμένου στον αιτούμενο λατομικό χώρο για τη συγκεκριμένη ειδική
χρήση».

Τα ειδικών χρήσεων αδρανή χρησιμοποιούνται, για τη κατασκευή αντιολισθηρών
ασφαλτοταπήτων, υποβάσεων των σιδηροδρομικών γραμμών (σκύρα ειδικών
προδιαγραφών), για τη παραγωγή τσιμέντων και ασβέστη, ενώ στη κατηγορία αυτή
υπάγονται και πετρώματα κατάλληλα για δομικούς λίθους (δυνατότητα αποχωρισμού
πλακών χωρίς εκρηκτικά κ.α.).